HomeHet arbeidersvraagstukPagina 36

JPEG (Deze pagina), 859.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

34
komen in de beschouwingen van ele Tegel toch menigvuldige ik
plaatsen voor, Waar de spijker op den kop wordt geslagen;
en zeer juist zijn de opmerkingen van het Blad Waar het g
den strgd aanbindt tegen de theorien van den Heer WILLINK li
en van M?. H. J. Sivrror (Oud­Minister van Justitie, Schrijver
van ,,Volkshuishoudkunde").
Ook deze Heeren gaan met de denkbeelden van ADAM
SMITH mede en schijnen de Harmonie der belangen hoofd-
zakelijk zoo te verstaan, dat de Werkgever slechts daarom [
zgn Werklieden goed betaalt en goed behandelt, omdat zijn K.
belang medebrengt goede, gezonde en vvel ontwikkelde men-
schen in dienst te hebben. _;
Dat de Werklieden het vvel Weten: worden zij goed betaald,
dan hebben zg zulks aan de nuttigheid van hun eigen arbeid
en niet aan het hierboven bedoelde eigenbelang van den lj,
Werkgever te danken; - worden zg goed behandeld, - dat
zij daarvoor dankbaar zgn; want die goede behandeling <
spruit evenmin voort uit eigenbelang, doch uit genegenheid
en naastenliefde.
Het zou inderdaad vvel treurig met de Werklieden gesteld
zgn, indien hunne Welvaart alleen of zelfs slechts gedeeltelijk
moest afhangen van het eigenbelang der Werkgevers en zeer
terecht vraagt ele Tegel: ,,Wat nu gedaan, zoo de ondernemers
,,hun belang niet zoo goed begrijpen als de Heer Smrnïr het g
,,voorstelt ?" -De Tegel is toch de juiste meening toegedaan, dat
het eigenbelang der Werkgevers al een zeer slechten regelaar l
van het loon zou vvezen en niet verhinderen zal, dat ,,bg
,,overvloed van Werklieden, die om Werk vragen, de loon-
,,prgs altgd lager en lager gesteld vvordt, zoodat de Werkman ',
,,voor zich en zijn gezin er geen voldoend voedsel en klee­
,,ding mee kan verdienen". ­- Doch ,,zelfs voor dit uiterste
,,geval", zoo vervolgt het Blad, ,,staat de Heer SMIDT niet f
,,stil. Het zal zelfs er toe leiden, om den toestand der
,,arbeiders te verbeteren. Immers, dat gemis aan voldoend ,,
nlichaamsonderhoud, bg zvvaren arbeid, zal grootere slee/"efe ii
,,onder de arbeiders veroorzaken; daardoor Wordt hun getal Qi
Q,
r