HomeHet arbeidersvraagstukPagina 29

JPEG (Deze pagina), 768.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

F
27
in den lageren prijs der producten vergoeding vindt voor het
nadeel, hetwelk ket gebrek aan werk aan ieder hunner be-
rokkende; want gezamenlijk hebben zij minder gearbeid,
gezamenlijk minder voortgebracht, gezamenlijk dus valt er
0 minder te verdeelen. Doch in die meer karige verdeeling
blrjft ieders aandeel in verhouding tot de verminderde nut-
tigheid van ieders arbeid.
Op deze waarheid kan niet genoeg worden acht geslagen.
Zij staat in verband met eene andere niet minder gewichtige
. waarheid, waarop tot dusverre in de Staathuishoudkundige .
wetenschap te weinig is gelet.
Zij luidt als volgt:
Voor evenveel waarde als ieder lid der Maatschappü aan
goederen of diensten voortbrengt, voor evenveel waarde komt
hij in ’t genot van goederen of diensten. Wat een ieder
voortbrengt is zijn eigendom; hh kan zulks voor zich be-
houden of in ruil afstaan. Voor dezelfde waarde als hij in
ruil afstaat, ontvangt hij andere goederen of diensten in ruil
Y terug; voor dezelfde waarde dus als een ieder arbeidt voor
anderen en daarbij schijnbaar de concurrentie aandoet aan
de Maatschappij , voor diezelfde waarde laat hij anderen
arbeiden en bezorgt hij werk aan de Maatschappij.
De schrandere Mr. W. O. Mans drukt deze waarheid uit
als volgt:
,,De gezamenlüke voortbrengselen van alle leden der Maat-
vschappij vormen als het ware eene groote gemeenschap,
,,tot welke elk, in het door hem voortgebrachte, zijn aandeel
,,levert, en welke zich van zelve onder de inbrengers weder
« ,,verdeelt, wat hoeveelheid betreft, naar de waarde van elks
,,inbrenging, en wat soort aanbelangt, naar elks keus" (*),
I Het is te betreuren, dat deze op menig gebied talentvolle
° Staathuishoudkundige geen conclusiën wist te trekken uit
zulk eene gewichtige stelling en van lieverlede, wat loon, 4
bevolkingsleer enz. betreft, tot gevolgtrekkingen kwam in
strijd met die stelling.
(jj) Overzicht van eenige Hoofdstukken der Staathuishoudkunde, Blz, 20,