HomeHet arbeidersvraagstukPagina 25

JPEG (Deze pagina), 751.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

li~ " « ¥ »,§:‘ï"*#«·"~•~ l), `,.....•<`v’..,,,. ,_§»~· , _, 4;, _ _;_r__ ’___4-_;;r ;__­­__ »_r'4;_.__.T­­__T'~; LV
,,.
23
boven en behalve de belooning of waarde van onzen eigen ,
arbeid, vvij weldra eene verbazende mededinging zouden
hebben te gemoet te zien. 9
_ Wie toch zou bijv. nog advocaat, arts, of ambtenaar l
vr Willen Worden, in alle Welke betrekkingen men slechts be-
looning geniet in verhouding tot de Waarde van eigen arbeid,
zoolang er bevoorrechte vakken zouden bestaan, Waar men
zich dubbel beloond ziet: namelük voor eigen arbeid en voor
dien eens anderen ?
7
§ 4.
Te betreuren is het, dat de begrippen omtrent de verhou­ .
ding tusschen belooning van arbeid en ,,kapitaal" zich nog
zoo Weinig in de Ware richting gevormd hebben en dat de
bestgezinden, huns ondanks, den invloed ondervinden van
economische stellingen, die nimmer hadden moeten verkon-
. digd Worden. ,
T Men heeft in Bladen, vvaarin men zulks het allerminst l
j zou vervvachten, het uit de Engelsche school afkomstige
l denkbeeld hooren opperen, dat de Werkman gelijk staat met
l iemand, die verplicht is van honger om te komen, zoo hij
I zijn arbeid niet tegen elken daarvoor te bedingen prijs ver-
; koopt; Waaruit men de gevolgtrekking heeft gemaakt ,,dat
ë ,,het arbeidscontract geen vrvjzvillig aangegaan contract is
l ,,en daarbij schromelijke onrechtvaardigheid kan gepleegd
r ,,vvorden, Wanneer de arbeid niet naar zgn werkelvjke waarde
' ,,vvordt betaald."
Men is echter 10- in gebreke gebleven te zeggen waarin
F die werkelvjke waarde bestaat, omdat men niet anders kon
dan toegeven, dat ,,veZe omstandigkederw daarop van invloed
` zijn; en 20. heeft men over het hoofd gezien, dat een ieder,
uitgezonderd hij, die in den vorm van renten de vruchten
plukt van voormaligen arbeid, verplicht is te arbeiden
om te leven; dat een ieder, de Werkgever zoo goed als de
Werkman, vroeg of laat van honger zou omkornen indien
Q z