HomeHet arbeidersvraagstukPagina 24

JPEG (Deze pagina), 815.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

. , ,· ,«­« ;_, ,­ . - ,§j~
,,.
22
alsof die dingen op hun beurt geen behoeften hadden, geen
werk schonken aan de overige leden der Maatschappij en
geen deel uitmaakten der Maatschappelijke samenleving. -
{ Wij komen hierop trouwens nader terug. _
3O. Dat de waarde van ieder ding of iederen werkman á
bepaald wordt door het lddlsle ioevoegsel ; ­ onhebbelüke ï
leer! en waaruit zou volgen , dat, zoolang er slechts een j
werkelooze is, de waarde van alle werklieden gelrjk zou
staan aan nul. En
40. Dat de waarde van den arbeid van alle werklieden y
derzelfde soort dezelfde is.
Zoo worden dan alle Wevers, alle scheerders of ruwers,
alle bankwerkers, alle timmerlieden, alle glasblazers over
een kam geschoren. Het is voldoende dat ze netjes en be-
hoorlijk in soorten gescheiden en gerangschikt zgn als de
verschillende nummers van wollen of katoenen breigarens.
Van bekwaamheid, van jarenlange ondervinding, van be-
proefde trouw is geen sprake meer. - ,,Wat de eene waard .
is, is de andere waard."
Ik vraag het in ernst, welke theorie wordt meer door de j
eenvoudigste feiten gelogenstraft? ‘
Ik geef in en buiten rnüne inrichting werk aan Cu 150 i
menschen, en kan verklaren, dat ik Wekelgks minstens I
100 loonen uitkeer van verschillend en geen 10 loonen van
gelijk bedrag.
Deze pluist per kilo; gene nopt per stuk of per el; de i
spinner wordt betaald per voortgebrachte streng, ook zoo
zijn medehelpers; de wever naar gelang van het door hem '
verweven garen; anderen genieten een zeker loon per uur;
wederom anderen ontvangen weekgeld; doch ook voor schier ?_
allen dezer laatsten is het bedrag verschillend al naar gelang jh
hunner hoedanigheden; en ik ben even overtuigd, dat ik van ‘
geen dezer lieden iets, dat hun, volgens de waarde van hun
arbeid, toekomt, voor mij behoud, als ik overtuigd ben,
dat, wanneer zulks wel het geval kon zijn, en mijne col-
lega’s industrieëlen of ik onderneinerspreinie konden genieten,