HomeHet arbeidersvraagstukPagina 22

JPEG (Deze pagina), 837.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

.. ` Z _

2
20
gelden, of die werklieden ook voor niet meer dan f 500 j
_ voortbrengen; - want waar twijfel aan het tegenovergestelde Y
blijft bestaan, is ook voedsel gegeven aan de socialistische i
stelling, dat de werkman niet alles ontvangt wat hem toekomt.
Luisteren wij dus nogmaals naar Mr. Pinnsonx ,,De hoe- €‘
,,veelheid zoowel als de hoedanigheid der goederen, die een ”
,,arbeider voortbrengt, is, ook bij gelijkheid in den duur en
,,de hoedanigheid van zgn werk, niet altijd dezelfde; want
,,voor een groot gedeelte hangt zij af van oorzaken waarop
_,,hi_j geen invloed heeft." ..... )
,,Dezelfde arbeider die in een welbestuurde, goed gelegen
,,en van de beste hulpmiddelen voorziene fabriek goederen
,,schept ter waarde van f 1000 in het jaar, brengt elders
,,s1echts goederen ter waarde van f 700 of f 500 voort." -­
En daaruit volgt dan de stelling aan het hoofd dezer paragraaf
geplaatst en die zeer duidelijk zegt: dat, terwül sommige
werklieden voor f 500, andere voor f 700, f 800 en f 1000
waarde voortbrengen, het maximum van het loon toch slechts {_
f 500 zal zijn; en het meerder voortgebrachte, in den vorm
van pacht of ondernemerspremie, door den werkgever ge-
noten wordt. .
Het antwoord op onze vraag is dus gegeven en dat ant- `
woord heeft den twijfel aan exploitatie eer bevestigd dan V
opgeheven.
Aan mij dus tegen dat antwoord en de gevolgtrekking, dat 4 J
er ondernemerspremie genoten wordt, protest aan te teekenen. ï
Ik wil gaarne gelooven dat het niet in de bedoeling van
den President-Directeur der 'Nederl. Bank heeft gelegen 1
eene stelling van socialistische strekking te verkondigen; - ”
doch, zijns ondanks, heeft hg zulk eene stelling verkondigd. l
Zij behoort dus ontzenuwd te worden; ­ de eigen woorden
van mijn geachten tegenstander zullen daartoe dienst doen. rv
De arbeider, zegt Mt Prnnson, die in eene ioelbestitiircte,
vom de beste huqomictctetevi voorziene fabriek goederen schept
ter waarde van f 1000, brengt elders slechts goederen voort
ter waarde van f 500, en de hoeveelheid goederen, die een