HomeHet arbeidersvraagstukPagina 21

JPEG (Deze pagina), 797.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

19
ë de arbeidersdiensten, doch ook de arbeiders zelven vergeleken
te Worden bij dingen, die bestaan ten behoeve der Maat-
§` schappij_, even als de voorraad katoen.
Aan die dingen heeft de Maatschappij niet altijd in even
h dg? groote mate behoefte, en de Waarde van elk dier dingen,
; d. i. werklieden, staat gelijk aan de beteekenis, die gehecht
; wordt aan den laatst bijgekomene die nog blijkt noodig te zijn.
Ging die Werkman verloren, vvelke schade zou daaruit
ontstaan? - hebben Wij hier, volgens MI. Prnnson, te vra-
x gen. Is die schade gevonden en bepaald, is die schade bijv.
{ f 500 ,,per arbeider," - dan kent men ook de Waarde van
F alle arbeiders, vvant naar die schade wordt de Waarde van
i elk hunner afgemeten.
Inderdaad hoogst belangrijke ontdekking en waaruit al vast
de gevolgtrekking zou moeten gemaakt Worden, dat zoolang
I er Werkeloozen aanwezig zijn, d. i. Werklieden Waarvan het
i gemis, om eens naar de methode van Mr. Prnnson te spre-
,,_ ken, hoegenaamd geen schade voor de Maatschappij zou
opleveren, - ook alle werklieden zonder eenige Waarde zijn,
en behooren tot wat M’. Prnnson op eene andere plaats de
i niel­ec0n0misc7ie goederen noemt. ­
5, Over de waarde der theorie, die Werklieden gelijk stelt
Ti met dingen, zullen Wi] in de volgende paragrafen nog gele-·
gi genheid hebben iets te zeggen. Laten wij voorloopig, dank-
t baar voor het ons geschonken licht, aan de hand van
` Mr. Prnnson, ons onderzoek voortzetten.
* Mr. Pninsoiï is nog al grootmoedig; hij schat de waarde
i eener zekere soort van Werklieden niet op nul, niettegen-
i staande vvij zien dat zulks uit zijne stelling zou moeten
volgen; doch neemt aan dat de schade, die uit het gemis
j` aan die werklieden zou ontstaan, f 500 zou bedragen, en
dat dus hunne Waarde f 500, en het maximum hunner
l bezoldiging eveneens f 500 is.
[ Wij willen dit alles op zijn vvoord gelooven, doch Wen-
l schen nu te Weten of die Werklieden, welke dan toch allen
I van een en dezelfde Waarde schijnen te zijn, en wel f 500