HomeHet arbeidersvraagstukPagina 20

JPEG (Deze pagina), 841.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

18
Laten wij daartoe toch eene poging aanwenden. )
ln de eerste plaats schijnt de President­Directeur der
Nederl. Bank uit te gaan van de valsche premisse, dat een
werkman een werkman is, even als een rijksdaalder een
rijksdaalder en een kilogram katoen een kilogram katoen. h dàt
Het eene kilogram katoen van zeker merk is niet meer ;
waard dan het andere; ook zoo de eene werkman van zekere r
soort, niet meer dan zijn vakgenoot. V,
Dan, dit voor een oogenblik als waarheid aannemende,
stellen wij de vraag: Wat zal, volgens de zienswijze van
Mr. Prnnsorr, de waowcle zijn van den arbeid van al de werk- {
lieden eener zelfde soort en waarom zal die waarde in het
gegeven geval ,,niet hooger dan f 500 worden geschat"? i
Laten wij, om zulks te weten te komen, mijn tegen-
stander zelf aan het woord en genieten wij het wetenschap-
pelijk betoog in zijn vollen omvang; het luidt als volgt: ,,Men i
,,heeft zich te herinneren wat is opgemerkt aangaande de
,,waarde der dingen in ’t algemeen; hoe zij bepaald wordt
,,door de voordeelen die het laatste toevoegsel verschaft.
,,Er wordt in een tak van bedrüf een zekere hoeveelheid
‘,,diensten aangeboden. Hoe groot is nu de waarde van elk i
,,dezer diensten? De vraag is gelijksoortig aan de volgende: 5,
,,er komen eenige millioenen kilogrammen katoen ter markt, sf`
,,hoe groot is nu de waarde van elk kilogram? In beide
,,gevallen zal het antwoord moeten luiden: zoo groot als de
,, beteekenis, die gehecht wordt aan de laatstelijk toegevoegde T
,,eenheid. Ging éen kilogram katoen verloren, hoe hoog zou 1
,,men dat gemis dan schatten; moest de Maatschappij de ï
,,diensten van een gedeelte der arbeiders missen, welke
,,schade zou daaruit voor haar ontstaan? Zoo dat gedeelte
,,even groot is als het getal dergenen, die elk f 500 voort- j
nbrengen, kan die schade de som van f 500 per arbeider in W
,,het jaar niet te boven gaan." j
Misschien heeft de lezer nog niet recht begrepen. j
Laten wij dan te zamen zoeken. l
Volgens de hier aangehaalde zinsneden, schijnen niet alleen I