HomeHet arbeidersvraagstukPagina 18

JPEG (Deze pagina), 796.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

16
ontbrokon, daar zou hot grootsto kapitaal in oon ornzion
vorloron gaan.
Do patroon is bij govolg oon onrnisbaro schakol in do koton
dor rnaatschappolüko standon. Hij is iomand van onbotvvist _
baro nuttighoid. Do vvaardo van zijn arboid hangt af van "
do mato van dio nuttighoid on do bolooning van zijn arboid
is, in don vorm dor Winst, do juisto uitdrukking dior Waardo,
zondor dat in dio bolooning iots schuilt van wat hom niot
tookomt.
Ji
Uit dit allos volgt niot dat allo vvorkgovors rochtschapon
liodon zijn, dat or ondor hon goon mannon kunnon govondon ‘
wordon, dio hot Oaiqae Saam op zondorlingo Wijzo vorstaan, I
on zich niot ontzion oiireelitvaarclighecleii to plogon door
inhouding van loon, vorbroking dor aangogano ovoroonkomst
on dorgolijko rnisdadigo handolingon.
E Dat is hot ochtor niot Waaraan mon don naam- van ,,Expl0i-
tatie" ploogt to govon. Waa1‘zulko handolingon plaatsgrüpon __
is do vvot bü rnachto don schuldigo to straffon.
F Ondor ,,Exploitatio van don Workman" vorstaat mon dio
vormoondo gohoimzinnigo macht, Waardoor do Workgovor _
instaat wordt gostold, zondor zich aan do vvot to loozondigon, V
iots voor zich to bohoudon wat foitolijk aan zijn Workman Q
zou tookomon. Y
Dat dozo Exploitatio niot bostaat, in andoro vvoordon, dat i
liet Kapitaal cleii Arbeicl NIET exploiteert, vormoon ik to i
kunnon staando houdon.
_ Hot zou niot odolmoodig zijn to ondorzookon, of vvollicht t
omgokoord hot Kapitaal niot gooxploitoord wordt door don {
Arbeicl, d. i. do vvorkgovor door don Workman; on of zulks ga,
niot hot moosto daar plaats vindt waar do socialistischo Q
donkbooldon hot diopst zijn doorgodrongon. _
Laton Wij dan daarovor zvvijgon. - Edolmoodig to zijn past
don vvorkgovor, Want nooit diont hij to vorgoton, dat, al g
is do bolooning van zgn arboid rochtmatig grootor dan dio !
in
y •
E
l