HomeHet arbeidersvraagstukPagina 17

JPEG (Deze pagina), 790.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

15
te steken? ­ Wat mag toch de reden wel zijn ,, dat het
menschdom sinds het bestaan der wereld zoo verblind is
geweest en zoo weinig bekend met zijn eigenbelang , dat
men op alle plaatsen hen, die het minst te missen hebben,
uit vrüen wil ziet arbeiden voor, en, volgens de socialistische
beschouwing, een gedeelte hunner verdiensten ziet afgeven
aan zoogenaamd luie, vadsige, onnutte en weelderig levende
wezens ?
Zoodra de Socialisten dit raadsel zullen hebben opgelost,
zal ik aan de juistheid hunner denkbeelden gelooven.
,, Het kapitaal ontbreekt ons," zullen zij wellicht antwoorden;
,,dat is de eenige reden waarom wg niet voor eigen rekening
en buiten den patroon om kunnen fabriceeren."
Ik loochen zulks op grond der dagelijksche ondervinding,
Juist de omstandigheid dat het kapitaal tuk is op winst,
is een waarborg voor de menigte, dat, zoodra iemand uit
haar midden opstaat, die de noodige gaven bezit en ver-
trouwen inboezemt, het kapitaal hem te gemoet snelt en
hem voordeelige overeenkomsten aanbiedt.
' Ziet men niet dagelijks mannen met geld zich associeeren
met mannen die niets hebben in te brengen dan hunne be-
kwaamheid? _
ls het niet een verkwikkelijk verschijnsel, dat men ten
allen tijde en plaatse werklieden of meesterknechts ziet op-
klimmen tot den rang van werkgever en daarbij in ruime
mate den steun van het kapitaal genieten?
Ziet men niet het kapitaal op alle mogelijke wüzen zijn
diensten aanbieden aan den geringeren man of ondernemer
in het klein; - bijv. door stoomkracht en localiteit te ver-
huren, als in de Amsterdamsche Diamantslüperijen; door
loon-spinnerijen en dergelijke inrichtingen daar te stellen
ten bate van hen, die zelven niet over ruime middelen te
beschikken hebben?
" Het kapitaal ontbreekt dus niet waar de capaciteiten aan-
wezig zijn; en waar omgekeerd de capaciteiten vereischt
voor den eigenaardigen dirigeerenden arbeid des meesters