HomeHet arbeidersvraagstukPagina 15

JPEG (Deze pagina), 753.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

. ff ‘
lr
13
publiek groote vraag bestaat, dan is zijn arbeid nuttig; ver-
mindert die vraag, omdat de behoeften zich wijzigen, hetzij
door verandering van mode of smaak, hetzij tengevolge van
ä oorlog, crisis of andere tijdsornstandigheden, - dan ver- .
_ mindert de nuttigheid van zijn arheid, terwijl die van zijn
buurman wellicht stijgt.
Gelukkige en ongelukkige omstandigheden, doen ook
hier, naast bekwaamheid en geestkracht, onophoudelijk hun
invloed gelden.
Waarin bestaat de arbeid en de belooning van den werk-
gever ?
Ten opzichte dezer vraag moet men zich hoeden voor ver-
warring van denkbeelden.
De patroon kan uitsluitend arbeider zijn d. i. den dirigee-
renden arbeid met al de daaraan verbonden werkzaamheden
verrichten; doch hij kan tevens, en zal dikwerf, de kapitalist
2 zijn die de in zijn zaak benoodigde gelden verstrekt. Als
zoodanig heeft hij aanspraak op belooning die men kapitaal-
rente noemt. Hij zou die eveneens ontvangen indien hij
zgne kapitalen op andere wijze bijv. in effecten plaatste.
. Als dirigeerend hoofd verricht hij bovendien persoonlijken
arbeid, en de belooning van dien arbeid noemt men de winst.
_Het kan dus zijn, en komt menigwerf voor, dat, bij
uiterst geringe winst, bij uiterst geringe ondernemersbeloo-
ning dus, ja zelfs bij totaal geene ondernemersbelooning, de
werkgever nog ruime inkomsten geniet uit de renten zijner
‘ kapitalen; en hieruit blijkt hoe valsch en verderfelijk die
voorstellingen zijn, waarbij men het ontevredene werkvolk
. aandachtig maakt op de levenswijze zijns meesters; op zijne
; weelde, zoo als men het noemt, zijne welvoorziene tafel,
zijne equipages, zijn verblijf in badplaatsen en weet ik wat
al niet meer; en waarbij het dan heet, dat dit alles bekostigd
wordt door de vruchten van den arbeid zrjner zwoegende,
zich afrnattende werklieden.
Dit is een logen!