HomeHet arbeidersvraagstukPagina 13

JPEG (Deze pagina), 813.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

__/ · . .
11
Het kan ook zijn dat de werkgever, die de loonen verlaagt
en dus goedkooper fabrikaat kan leveren, dit doet om zich
van belangrijker bestellingen meester te maken en zoodoende
meer werk aan zgn arbeiders te verschaffen. Deze bewijst
‘ hun ten slotte nog een weldaad; terwijl de meester, die
terugschrikt voor loonsvermindering, wanneer toch de om-
standigheden zulks gebieden, niet zal kunnen beletten dat
zijn arbeiders zich met des te minder werk zullen moeten
vergenoegen.
_ Hoe ook, - de gang van zaken, de verdiensten, de door-
ïschouwing van den toestand zijn bij iederen werkgever ver-
schillend, en ieder van dezen heeft alleen bü zich zelven te
overwegen, en zonder zich aan anderen te Fstoren, hoe groot
voor hem de nuttigheid der arbeidsdiensten is.
Van den anderen kant is het onbetwistbaar, dat de gevolgen
züner handelwijze steeds voor zijne rekening blijven en op
. den duur zal men daar het slechtste werkvolk vinden waar
2 de verdiensten het geringste zijn.
X Immers de werklieden van hunnen kant zijn vrij >te
trachten de hoogst mogelijke belooning te verkrijgen; hetzij
door het werk te staken, indien zij vermeenen dat hun
arbeid te weinig betaald wordt en dat zij langs dien weg
nader tot hun doel kunnen komen; hetzij door onderling
eene zaak op touw te zetten; hetzü door pogingen aan te
wenden _om daar in dienst te treden, waar ·nog een betrek
kelijk hoog loon bij betrekkelijk veel arbeid bestaat.
Zoolang het hun echter niet gelukt op deze of op andere
wijze tot grooter belooning te geraken , moeten zij ook
erkennen dat, hoe ook de nuttigheid en waarde zij van den
arbeid van andere werklieden terzelfder plaatse of =in andere
L steden, hun eigen nuttigheid op dat oogenblik van betrek-
kelijk geringe beteekenis is.
Men moge dat nu treurig noemen, men moge die werk-
lieden beklagen, en van harte stem ik daarin mede; -~doch
E men geve toe, dat het in alle vakken en betrekkingen, ein
alle rangen en klassen, op dezelfde wijze toegaat. De een