HomeHet arbeidersvraagstukPagina 12

JPEG (Deze pagina), 818.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

­J . _«_ -
` ro
noegente nemen, - dan is het paard verkocht voor de juiste
waarde, die het op dat oogenblik en op die plaats bezat.
Laat hen, die beweren dat deze of gene werkman te
weinig verdient, of dat in deze of gene streek de loonen
over ’t algemeen beneden de waarde zijn, dan van die ` °
gunstige gelegenheid gebruik maken; laat hen dien werkman
dan in dienst nemen of te dier plaatse een fabriek oprich-
ten; - doen zij het niet, doet zulks niemand, doen de
werklieden het niet onder elkander; in andere woorden
vinden zij geen gelegenheid tot hooger loon te geraken; - -
dan is ook op dat oogenblik en op die plaats het loon in
juiste verhouding tot de waarde en de nuttigheid van den
arbeid der werklieden.
Het `gebeurt dat bij slap werk de eene patroon spoediger
dan de andere tot loonsverlaging overgaat.
3Men hoort dan wel eens mompelen, dat de eerste zün .
lieden betaalt beneden hunne waarde (of volgens de heden-
daagsche uitdrukking: exploiteert), wijl andere werklieden W
in dezelfde plaats nog hooger loon verdienen. Met meer
recht zou ik kunnen antwoorden, dat deze laatsten ·beloond
-worden boven hunne waarde, wijl anderen in dezelfde stad
met minder loon tevreden zün. Doch noch het een noch
het ander is juist.
1De nuttigheid van den eenen mensch wordt niet afgemeten
naar die van den anderen mensch, vakgenoot of niet.
Afgezien van het verschil in lichamelijke of intellectueele
`hoedanigheden, zijn de gelukkige of ongelukkige omstandig-
heden onbetwistbaar een voorname factor bij de bepaling der
nuttigheid en der waarde van ieders arbeid. Hier kunnen
de werklieden in dienst zijn bij een meester, wien het gerade
voorkomt betrekkelijk hoog loon uit te keeren om zoodoende
iin ’t ~genot te blijven van de hulp van uitmuntende werk-
lkrachten; - ginds kunnen zü verbonden zijn aan eene in- _
richting, waar de patroon voor de keus staat: loonsverlaging
of sluiting der zaak en wegzending van ’t ·werkvolk.