HomeSuikerlordsPagina 25

JPEG (Deze pagina), 718.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 18.60 MB

7 .
j i
1 1
T ë
1
l 23 .
Niet deze geheele oppervlakte is ontgonnen, op E
. de meeste perceelen wordt een gedeelte onbeplant l
li gelaten om later als wisselgrond dienst te doen. J
i Hoe de verhouding is van het ontgonnen tot het
niet ontgonnen deel, is hoogst moeielijk op te ge-
ven, doch laat ons aannemen dat het de helft is;
zeker zal het eer meer dan minder zijn. Zeggen
· wij dus 100.000 bouws.
l Het grootste gedeelte wordt beplant met koffie.
i“ Daarnaast kina en thee.
l Een koffieland kost aan aanleg tot op het oogen-
blik waarop de waarde van den oogst dejaarlijksche i
j uitgaven overtreft, het etablissement mede gerekend, _
ongeveer f 500 per bouw. De kosten van den aan-
W leg van een thee- en kina­onderneming zullen van er
l een koffieland niet veel verschillen. Ze gelijk stel- il
· lende, zijn voor die 100.000, sedert 1872 ontgonnen
bouws noodig geweest ten minste 50 millioen guldens.
Van waar zijn die gekomen?
1 Voor een gedeelte uit Nederland.
­’ is In 1878 werd opgericht de Handels­‘/vereeniging
l ,,Amsterdam” met een kapitaal van f 2.500.000 (later ,_
aangevuld met eene obligatie-leening van f 1. 500.000) ‘
die een gedeelte van haar fondsen voor de kultures _
beschikbaar stelde, i
In 1881 verscheen de Koloniale Bank, kapitaal
7 f 5.000.000, latere 0bligatie­leening f 5.000.000.
· In hetzelfde jaar breidde de Internationale Crediet­
en Handels­Vereeniging ,,Rotterdam” haar kapitaal
met f 2. 500,000 uit. U
Y 3
I
I
l J
I 1