HomeSuikerlordsPagina 22

JPEG (Deze pagina), 699.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 18.60 MB

`
1
2O
eene son1 die misschien niet geheel door eigenaren ·
is bijeengebracht, maar waarvoor zij da11 toch in alle if
geval ten volle de aansprakelijkheid op zich namen. j
’ En in de Vorstenlanden was het niet veel anders.
Alleen waren het daar de oververdiende gelde11 ‘
van de indigo-ondernemingen die, nadat het tot `
1 stand komen van den spoorweg het aanvoeren van
{ machineriën en het afvoeren van suiker gemakkelijker ’
had gemaakt, aan vele nieuwe suikerfabrieken l1et 4
leven gaven. 6
Vinden wij in 1872 twintig suikerfabrieken in de
Vorstenlanden, waarvan twee later tot i11digo-on- ,`
T dernemingen zijn veranderd, in 188.1, twaalf jaren
later, zijn aldaar 11og 18 nieuwe groote suikerfa­ jl
_ brieken verrezen, die de hoeveelheid suiker door de
l Vorstenlanden geproduceerd, welke in 1872 niet
j meer dan ongeveer 139.000 pikels bedroeg, i11 188.1
, tot 1.066..189 pikels hadden opgevoerd.
In de namen van de hieronder volgende eige- V
naren der nieuwe suikerfabrieken, vinden wij groo­ i
tendeels die van de vroegere indigoplanters terug.
De toestand wijkt l1ier in zooverre van dien van de
gouvernementslanden af, dat het hier niet alle nieuwe
gronden zijn die met suiker bebouwd worden, maar
het veelal de suiker­kultuur is die de indigo vervangt.
Dit heeft echter niets te maken met het gelde­ ir
lijk belang des eigenaars, waarvan l1ier sprake is,
maar blijkt ook hieruit, dat groote sommen voor
fabrieken moesten worden vastgelegd, en dat die