HomeSuikerlordsPagina 20

JPEG (Deze pagina), 669.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 18.60 MB

18
I.aat ons deze lijst eens naauwkeurig nagaan en
eene vergelijking maken tusschen de eigenaren van .
de contractsfabrieken en van die, op dezen tvveeden
staat voorkomende. · g
De vrije fabrieken van voor 1872 laten vvij buiten
beschouwing, slechts ter loops opmerkende dat ook
onder de eigenaren daarvan verscheidene voorko­ e
men die vvij op de lijst der gouvernements·contrac· ‘
E ten aantreffen. ‘ i
Onder de na 1872 opgerichte fabrieken vinden i)
wij in de eerste plaats Kemantren, Maribaja, Bala-
poelang, Tirto, Klidang, Bendo-Kerep en Bandjaran, I
, staande ter name van de Factory, Nederl.­Indische
I-Iandelsbank en Internationale Crediet & Handels-
Vereeniging ,,Rotterdan1.” Lag het op den weg .,
_ dezer Instellingen fabrieken op te richten voor eigen
rekening? In geenen deele. Ook hier deed zich
het geval voor, dat de fabrieken voor schuld van
· eigenaren vverden overgenomen; ze zijn zoo vele
herinneringen aan door die eigenaren verloren
gelden. ·
Was de kultuur met deze in Tegal, Pekalongan
en japara gelegen ondernemingen niet gelukkig, in .
den Oosthoek vvaren de resultaten beter, en het is ·
juist daar dat uit de overeenkomst der namen blijkt, I
dat vele van die fabrieken opgericht zijn door de l
eigenaren van andere fabrieken en dus met de in
· de suiker­kultuur verdiende gelden. E

F
I
E
fl ä