HomeSuikerlordsPagina 18

JPEG (Deze pagina), 572.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 18.60 MB

l
16
Ten einde hierop het antwoord te verkrijgen ij
kunnen wij niet beter doen dan alweder het Ko- ‘
loniaal verslag te raadplegen, waarin wij onder
Bijlage B B B de eigenaren der vrije suikerfabrieken
vermeld vinden.
Een staat daarvan laten wij hier volgen, wederom I
de kleine Chinesche fabriekjes buiten beschouwing {
latende. ‘
De vrije fabrieken die reeds in 1872 bestonden p
7 gaan vooraf : daarna volgen die sedert 1872 op- «l
gericht.
Geheel vrije Suikerfabrieken. I
Reeds in werking in 1872. E `
Naam. ä Eigenaar in 1884. ¥ i

Kalitandjong. ‘ j. Court & H. Mulder.
Waled. Erven j. M. Gonsalves. A
Tjigobang. Id. y
Kaliwaro. T Id. ·
Soewoeng Gadja. 7 Tan Tjing Tay. j
Djati piring. I Niet in exploitatie.
Leinah Abang. L. 'I`h. Gonsalves. l _`
Kedjanibon. , Ned. Ind. I-Iandelsbank. ja
Poerworedjo. 1 G. von Bultzingslöwen.
Pandjoenan. { Han Ting Way.
Soekodono. 3 D. ]. jut en Factory. ..
1 Plosso. ’ W. Nering Bögel & N. Raat.
I Bagoe. G. von Bultzingslöwen.
Poerwodadi. A. Sloet van Oldruitenborgh.
T oelis. Dunlop & E. Rombouts.