HomeSuikerlordsPagina 17

JPEG (Deze pagina), 703.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 18.60 MB

i
E
i is .
j hebben (thans wordt aanmerkelijk goedkooper ge-
X. werkt). In dat jaar was dus in dien aanplant 19720
maal :l: f 500.- zegge 6 millioen guldens vast- `
gelegd die al weder uit die winsten betaald moesten
, worden.
i In 1872 trof men op ]ava 15 zoogenaamde vrije
ï suikerfabrieken aan, dat zijn dezulke die haren aan-
l plant verkrijgen uitsluitend van gronden, die jaarlijks
van de bevolking worden ingehuurd.
De kleinere meerendeels aan Chineezen toebe-
hoorende fabriekjes, die met kleine aanplantingen
beneden de 100 bouws werkten, zijn hier niet op- .
v genomen. Deze 15 fabrieken hadden een gezamen-
lijken aanplant van 3586 bouws.
I Hoeveel produkt daarvan verkregen werd, wordt
in het Koloniaal verslag niet vermeld. Wel vindt
men dat van 24 fabrieken - waaronder dus de
4 kleine Chineesche -- verkregen werden 167.110
if' pikels suiker, zoodat het rendement van de I5 fa-
brieken voornoemd op minder dan 50 pikels per
<· bouw moet zijn uitgekomen.
" In 1884 was de toestand geheel anders. Op de
< lijst der vrije fabrieken van dat jaar komen een 47
tal voor, die met een gezamenlijken aanplant van
i` niet minder dan 15719 bouws, een produkt van
1 .087.000 pikels of circa 79 pikels per bouw leverden.
En wie waren nu in hoofdzaak de oprichters van 4
die nieuwe fabrieken? l
lig
.Q 9 _, [