HomeSuikerlordsPagina 16

JPEG (Deze pagina), 710.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 18.60 MB

J
X
14 S
teekent van na 1872, toen de fabrikant door de be- j
schikking van het geheele product, ook geheel deelde K,
in de voordeelen van betere bewerking, dan grijpt
men zeker niet te hoog door aan te nemen dat,
behalve het gewone jaarlijksche onderhoud, door ,
iederen fabrikant dooréén gerekend in die I2 jaren
wel f 200.000.-­ aan verbeteringen is uitgegeven, I
wat het respectabele cijfer van f 18.800.00o.- uit- i
maakt, en dat uit de gedurende die jaren gemaakte <
winsten is gevonden. l
Volgens de opgaven van ’t Koloniaal verslag werd
van 1874-1883, ingevoerd aan Fabrieks­ en Stoom-
werktuigen voor eene waarde van f 28.6Q3.273.­-,
waarvan verreweg het grootste gedeelte ten behoeve
van suikerfabrieken is geweest. Indien men voorts *1
in aanmerking neemt, dat dit bedrag voor kosten
van installatie, opstellen, nieuwe gebouwen enz. i
zeker met 30**/,, vermeerderd moet worden, dan
zal het cijfer van f 18.800.00o.- bovengenoemd eer
blijken te laag dan te hoog gegrepen te zijn. 7,
Zooals reeds aangegeven, werd de oogst 1884
verkregen 0. a. van 19720 bouws van de bevolking ,
ingehuurde gronden. l'
Terwijl over den gouvernements­aanplant, waar- '
van vroeger alle riet verkregen werd, de cijns en ’
plantloonen eerst behoefden betaald te worden nadat
men in het bezit van de daarvan verkregen suiker i
was, moet bij den aanplant, op gehuurde gronden,
alles vooruit worden voldaan. De kosten daarvoor
zullen in 1884 ongeveer f 300.- per bouw bedragen
E