HomeSuikerlordsPagina 10

JPEG (Deze pagina), 710.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 18.60 MB

T
l i
l
8
Y
p Ik zeg echter met nadruk: velen; de boeken l
i der geldsehietende banken en ürma’s zouden kun-
nen bewijzen, dat zulks lang niet met allen het geval
i was, en menige verliespost door hen moest worden
afgeschreven. Want waar in de volgende lijst die
instellingen of {irma’s als eigenaren van fabrieken
voorkomen, mag veilig worden aangenomen, dat zij
E in de meeste gevallen niet dan gedwongen fabrie-
{ kanten werden. Zij waren verplicht de fabrieken
{ over te nemen, omdat de eigenaar geene andere __._
l middelen had om zijne schuld af te betalen, en de
ondernemers die op deze wijze hunne eigendommen
verloren, zullen toch wel niet onder de suikerlords
gerekend worden. Immers hun eigen kapitaal is
i daarbij te niet gegaan. ` ,·
Velen zijn van oordeel dat door verkoop van {
suikerfabrieken tallooze groote fortuinen gerealiseerd (
zijn. Geruchten van ondernemingen die voor een :l
millioen guldens en meer van hand tot hand gingen g
doen de ronde enz. Het is waar dat een paar fa-
. brieken tot dat cijfer verkocht werden; maar zulke
prijzen, ja zelfs het geheele verkoopen van fabrieken,
kwamen slechts bij uitzondering voor en om dit aan j
· te toonen, laat ik hieronder volgen een staat, ge- j
‘ trokken uit de Koloniale verslagen betreffende de '
` ` jaren 1872 en 1884, waarop voorkomen alle suiker- ^’
fabrieken, werkende in contract met de Regeering,
met aangifte van den naam der eigenaren in beide
bovengenoemde jaren. __