HomeMarine en kustverdedigingPagina 9

JPEG (Deze pagina), 851.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

U, .4,,,, . ., _jv,,_`_. ··­· L ;¤ .4 ~ ­- « ;­ · ’ ~ ­;·~ ­­·= ya- ·· ·;sr~•­­·==¤m·­~«; i väçg _
j
êx ,l A
l l
- 7 ti
Q is deze onmisbaar, zoowel voor de eommandanten der stellin­ "
gen als voor de bevelvoerenden op de kustbattergen en in de
pantserforten. Niet minder behoort het tot de mogelijkheid, dat
in de ure des gevaars een gedeelte van het personeel en mate-
riëel van de zeemacht bg den strgd op den vasten wal tot den `ï
_ ‘ beslissenden uitslag zal moeten medewerken. H
U De groote ontwikkeling van de zee-artillerie heeft de zeemaelit i H
l gemaakt tot een strgdkrachtgwaarvan het personeel zoowel op ii
het water als op den vasten bodem aan het vaderland groote
diensten kan bewgzen. Eveneens zal de bg den kustoorlog zoo gi
j belangrijke veiligheidsdienst te water beliooren tot de verrich- 5
l` tingen der zeemacht, terwijl haar strgdmiddelen bestemd zgn rug
L om de kracht der kustversterkingen aan te vullen, d. w. z. de i
gevaarlijkste en zwakste punten der stelling te bezetten. Het
zal dan ook wel geen verder betoog behoeven, dat de zeemaeht if
i is de gcwichtigstc factor bg een goed ingerichte kustverdediging.
Onwillekeurig rijst dan de vraag, of het niet wensehelgk moet
{ worden geacht om, evenals in bgna alle andere Europeesche
Staten, de leiding der kustverdediging ook bg ons te lande aan
de marine toe te vertrouwen.
A In hoofdzaak is dit onderdeel der defensie tegenwoordig op-
£ gedragen aan de artillerie der landmacht.
j Dientengevolge heeft dit wapen in het laatste tiental jaren
een reeks van veranderingen en uitbreidingen ondergaan, zoodat
i het op dit oogenblik bestaat uit afzonderlgke korpsen veld-, jl
‘ rgdende-, vesting-, kust-, torpedo- en de laatstelijk opgerichte `
pantserkoepel­fort­artillerie. Het kader en de manschappen dezer
_ zoo uiteenloopende dienstvakken worden natnurlgk afzonderlijk
HZ opgeleid en geoefend.
j Zoo zgn bv. de torpedo­artilleristen bgna uitsluitend varens­
ä
E iv
Q
ë l
F `