HomeMarine en kustverdedigingPagina 7

JPEG (Deze pagina), 826.16 KB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

w____, ` ïïf)• ,: __;_,, ....~ - . L, ,.-5 Y ~ H ,_.,,_,_.;. _ g. ·. Y _ ,,,,,4,; .,,. - . W
l
s. 5 1%
i lijker wordt zulks, wanneer men ,,n1et den zeedienst onbe­
i kend" en ,,vreen1d aan de marine" is.
L. . Daardoor toch wordt het zeer inoeielijk, het kaf van het
` n koren te onderscheiden.
‘ Wat ons aangaat, deze besprekingen hebben ons geleerd,
dat voor de zeemacht bg de verdediging van de Texelsehe
_ zeegaten nog een schoone en dankbare taak is weggelegd; een
J taak geheel binnen het bereik harer krachten vallende en waar-
voor zij, behoudens de door den tijd geboden wüzigingen en
_ verbeteringen in alle oorlogsmiddelen, zoowel ter zee als te
D land, op dit oogenblik niet geheel ongeschikt mag worden
geacht.
En nu is de vraag: is het wel noodzakelijk, dat de marine
j reeds bij Texel den strijd aanvaardt? Gysberti Hodenpül en
L f
' z§n medestanders, die het hoofddoel der stelling Den Helder *,{
E uitsluitend zoeken in de havenverdediging, verwerpen een zee-
·“_1 _ strijd in het Marsdiep als doelloos en wensehen al onze mari­
j tieme krachten voor den strüd op de Zuiderzee te bewaren.
"llreffend juist heeft de in het vorige jaar overleden kapitein ,
ter zee Gobée de strategische waarde der maritieme stelling
jv Den Helder geschetst in zgn ,,Brieven over marine en kust-
J verdediging, ·1885."
` Daar leest nieu in brief no. 3: Naarmate onze zeegaten meer
j rechtstreeks toegang tot Amsterdam verleenen, is het belang ij
` VOO]? (1611 Vgátlld Om ZG te fOPC€61'GIl ·- VOOl‘ OHS dllS OII1 ZG iïê
j verdedigen -- grooter; daarom komen in de eerste plaats in .
aanmerking het Noordzeekanaal, de Tcxelsche en de Vliegatzm
, en eerst in de tweede plaats de Rotterdamsche jVaterweg, de
‘1"‘°`: ' Goereesche gaten en het Hellegat, die niet rechtstreeks naar
[ Amsterdam geleiden, maar toch binnen onze buitenliniën voeren.

ii
j
i ,