HomeMarine en kustverdedigingPagina 5

JPEG (Deze pagina), 712.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

‘ Tl l
Z »l
gl
f .
i I. EENE VERKENNING. in
i ‘
Door de welwillendheid van de Redactie werd het hiernavol­ I
gende opstel als hoofdartikel opgenomen in het ,,Dagblad van
Znid­Holland en ’s-G‘rravenhage" van 17 October jl.
Q,. MARINE EN KUSTVERDEDIGING.
Door een samenloop van omstandigheden is in den laatsten
tijd de aandacht van velen in den lande gevestigd geworden
op den toestand van onze oorlogsvloot. De ondergang van den 1,
rammonitor Adder, het gebeurde met don oorlogsstoomer Som-
mclsdyïc, het zinken van het ramschip Sch02j2i00n door aan-
’ varing met een sleepboot en een aantal andere feiten van minder ‘
i aanbelang wettigen in zekere mate deze belangstelling, al is ·_
il" ze ook niet altgd van den meest welwillenden aard. Het ver- V,
_h,. trouwen in de kracht van onze oorlogsscliepen is min of meer
ij ` geschokt en het is dan ook zeer natuurlijk, dat velen de vraag
l stellen, of dc tegenwoordige inrichting van onze Zeemacht aan
debehoeften voor de Landsdefensie kan voldoen.
Bij de in het jaar 1874 tot stand gekomen ,,Wet tot rege-
t ling en voltooiing van het vestingstelsel" werd vastgesteld, ii
dat de taak de1· marine bij de Landsverdediging zich voortaan j
lg, zou bepalen tot het verleenen van medewerking voor de ver- ,
gi
i i‘
i l
ze