HomeMarine en kustverdedigingPagina 48

JPEG (Deze pagina), 767.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

’ ac
.
46
ideaal van dien ministc1·, is alsdan een mogelijkheid en voor [
de beurzen der belastingschuldigen zeer gewensoht. Inkrimping
van het personeel onzer Zeemaoht is in dat geval dringend
noodzakelijk, want onzedelijk moet het worden geacht om
jaarlijks tal van jongelieden van veel aanleg uit alle klassen Ip
onzer maatschappü op te leiden voor een vak, dat geen toekomst
heeft. WVant de ondergeschikte rol aan de Marine door de
Landmacht­autoriteiten met medewerking van den minister
Brocx bij de landsdéfensie toegedacht, is naar onze meening l
de grondoorzaak, waardoor ten slotte Nederland als zeemogend­ v
heid zal moeten abdiceeren.
De twijfel van landmacht-oflicieren of de Marine zelfs wel
geschikt is voor de bescheiden taak, haar thans toegewezen, fi
wordt gewoonlijk aldus op min of meer hoogen toon gefor1nu­ ,
leerd; ,,is de _Ma¢‘i¢ze wel in staat om aan de Landmacht al V
i dien steam te geven, dien deze noodig heeft? WVQ hopen dat de il,
toekomstige minister van Marine deze vraag eens zal omkeeren 4
en aan z§n’ ambtgenoot van Oorlog ernstig afvragen, ,,is de Z
p Landmacht in staat om bg de verdediging onzer zeestellingen
belioorlük geschikt en voorbereid personeel en materieel te i
i verschaffen, dat in werkelükheid kan samenwerken met onze rg,.
vi _ zeemacht zonder deze in haar werkkring te belemmeren? r
· Eerlijk moeten wij bekennen, dat naar onze innige overtuiging, V
r` geen der zaak kundig minister van oorlog, bij den tegenwoor-
digen staat van zaken hierop toestemmend zal durven antwoorden. i
Om die reden is het dan ook hoogstnoodzakelijk om onze
wetgeving zoodanig te wijzigen, dat de Zeemacht wederom be-
last worde met de verdediging onzer zeestellingen in den geheelen
omvang, opdat al onze voorbereiding tot den oorlog, welke
schatten kost, niet nutteloos zij.
O il

dag"