HomeMarine en kustverdedigingPagina 46

JPEG (Deze pagina), 732.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

44 ff
a. de verdediging der stellingen Den Helder en Hellevoet­
sluis, benevens die van Amsterdam aan de zeezijde in hun il
geheelen omvang;
b. de submarine-verdediging van alle overige versterkte
plaatsen of forten; ,
c. mede te werken met de Landmacht tot verdediging des
lands met de voorhanden middelen op rivieren, kanalen en
inundatiën.
Gaan Leger en Vloot op deze wüze hand aan hand, dan
bestaat er geen gevaar, dat de wederzgdsche belangen door
onwetendheid met elkanders behoeften verder worden benadeeld.
De werkkring der Landmacht zal daardoor in haar eigen
belang binnen behoorlijker grenzen worden teruggevoerd. J
Bovendien wordt een zeer groot personeel, waaraan bij het
Leger zoo’n dringende behoefte bestaat, wederom beschik- jl
ë baar, en zullen in den vervolge geen diensten meer van W
officieren en manschappen kunnen worden gevergd, waarvoor wij
vreezen, dat zg in oorlogstüd zullen blijken ongeschikt te zijn.
Kortom de hierboven ontwikkelde denkbeelden zullen in
L ieder opzicht de weerkracht des lands verhoogen, en ten gevolge
van de opheffing van het korps landmacht­torpedisten met al
zijne natuurlijke gebreken en feilen, de schatkist ten goede `°`
komen,
jv Moge dan ook de nieuw optredende Minister van Marine
in deze richting werkzaam zijn, dan vreezen wü niet of de
steun der Volksvertegenvvoordiging zal hem niet worden ont-
houden om over te verwachten fellen tegenstand van wel- l
bekende zijde te zegevieren. ·
Ten slotte de vraag: is de Marine in staat zonder eenige "°`
verhooging van het tegenwoordige budget, om het aandeel in j
T
l
l