HomeMarine en kustverdedigingPagina 43

JPEG (Deze pagina), 812.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

-«•­
i .
l
r 41
j oenigen. Op dien grond is het dan ook dringend noodzakelijk
j om niet verder geld te verspillen voor de aanschafling van
V defensieve torpedos, zooals door den Minister van Oorlog in
4 het vooruitzicht wordt gesteld. De invoering van de visch-
{ torpedo bg de Landmacht zoude den thans bestaanden ongunstigen
l toestand slechts verergeren. Ook zal de Commandant van een
j kustversterking de medewerking van zeelieden niet kunnen
l missen, voor zoover betreft het verkennen van vijandelijke
schepen en de maatregelen door den vijand genomen. Om de
_ torpedobooten te ondersteunen, de door hun behaalde voordeelen
t te benutten en vijandelijke booten uit de havenmonding te
j houden en eindelijk nog voor den voorpostendienst te water, ,
A zullen aan de verdediging vaartuigen moeten worden toegevoegd
welke gedeeltelük van de handelsmarine gerequireerd, van eene p
iy militaire bemanning zullen moeten worden voorzien Bij het i
I in gevechtstoestand brengen der kustforten zal om deze redenen
L een gedeelte van onze materieele en personeele maritieme
wi weerkracht daaraan moeten worden toegevoegd.
Op deze gronden werd dan ook in 1884 in Duitschland aan
de Zeemacht behalve den werkkring haar bij het ,,Flottengrün­ l
dingsplan’T aangewezen , bovendien toevertrouwd de behandeling
"" der submarine strijdmiddelen van alle kustversterkingen. Het
Leger werd hierdoor van een zeer lastige taak ontheven, terwijl ”
de belangen der vloot op de geheele kustlün in den vervolge
naar behooren zullen worden behartigd.
Welke leering kan uit het voorafgaande worden getrokken?
In de eerste plaats, dat in de hierboven vermelde Euro-
peesche rijken het nauwe verband tusschen oorlogsmarine en l
¢· kustverdediging wordt erkend, en wel in die mate, dat men
aldaar niet aarzelt om wanneer de legerorganisatie de oprichting i
J