HomeMarine en kustverdedigingPagina 42

JPEG (Deze pagina), 756.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

-«•­
. l
B 40 j
gebleveno strüdkrachten, zoowel van de Zee- als van de Land-
macht, naar Amsterdam stroomen, ter verdediging van het {
palladium onzer onafhankelijkheid. Het eenige, waarvoor dus
zorg moet worden gedragen is, dat een voldoend materieel,
met welker behandeling het marinepersoneel bekend is, aan- j
wezig zij. {
Hoewel het vorenstaande niet in onmiddellijk verband staat E
tot het door ons behandelde onderwerp, achten wij het noodig j
om er eens de aandacht op te vestigen, als een bewijs hoe het I
legerbestuur in den laatsten tijd niet sehroomt zich op een _ i
terrein te begeven, waar het vreemdeling behoorde te zijn. j
i Dat zulke handelingen niet bevorderlijk zijn voor de goede
j verstandhouding tusschen Zee- en Landmacht, zal onnoodig zün
j ­ nader aan te toonen.
j Bovendien worden de maritieme belangen der landsdefensie i
g hierdoor in niet geringe mate geschaad. Blijkens het boven
J aangehaalde geschrift van den Duitschen Chef der Admiraliteit
g was ook daar te lande bij de inrichting der kustverdediging ""
i niet genoegzaam rekening gehouden met de eischen uit een
maritiem oogpunt te stellen. Wanneer men dan ook nagaat,
` wat bü een’ toekomstigen kustoorlog zal voorkomen, dan wordt
l het duidelijk, hoe noodzakelijk het is om eens organiek vast te ""
stellen, welke rol de zeemacht bg de verdediging van alle
E kustversterkingen zal hebben te vervullen. Is het bijv. voorde
l verdediging der forten aan den Maasmond en te IJmuiden
i van groot belang om het vaarwater met een torpedo versperring
zoo spoedig mogelük af te sluiten, voor de handels- en oorlogs-
marine heeft een dergelijke handeling ernstige bedenkingen.
Een uitgebreid gebruik van torpedobooten en torpedobatte- vv-
, rijen maakt het alleen mogelük deze beide belangen te ver-
J
i.