HomeMarine en kustverdedigingPagina 38

JPEG (Deze pagina), 760.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

jl
; f,
lj
j 36
[ werken nog moest plaats vinden, en dat het personeel der I
zeemacht moest worden verdubbeld, dan krijgt men een denk- _ _
li beeld van de reuzentaak, welke den met marinezaken niet
vertrouwden generaal von Stosch bij zijn optreden wachtte. Mogen
enkele misvattingen velen bedenkelijk l1et hoofd hebben doen il
lï schudden, het feit, dat het ,,Flottengründingsplan" in een tiental E
Q jaren op bevredigende wijze werd verwezenlijkt, wekt de be- t
wondering van ieder zaakkundige.
Het doel was nauwlijks bereikt, of het op militair gebied zoo j
i vooruitstrevende Duitschland stelde zich hiermede niet meer
X; tevreden. Terecht de stelling huldigende, dat bg nieuwe om- - j
g standigheden nieuwe personen passen, werd de vervanging van `·
i? von Stosch noodzakelijk geacht. Naar het gerucht wil wan- L.
j trouwde de Duitsche Keizer de administratieve en parlementaire
e bekwaamheden der toenmalige Duitsche vlagofïicieren, meeren­ ë,
deels afkomstig van de handelsmarine, en werd daarom weder ii
het beheer der Admiraliteit toevertrouwd aan een generaal van
N den grooten staf der Landarmee, ditmaal aan von Oaprivi. nl
T Naar onze meening hebben tot dit besluit nog andere over- ,
wegingen geleid, en wel in de eerste plaats,.dat men bij het
opperste Legerbestuur tot de overtuiging was gekomen, dat het
noodzakelijk was, zoowel voor het leger als voor de vloot,
V om eene organisatie te ontwerpen, vaststellende de rol der Marine
j bü de maritieme verdediging van de verschillende kustverster­ i
kingen bij eenen toekomstigen kustoorlog.
j Wij gronden deze onderstelling op den inhoud van twee hoogst
j belangrijke nota’s, betreffende het torpedowezen 1) door den
1 l
*_` L
» 1) Das Torpedowescnin derDcutschen Marinein S0lIl€l'O1'g'£IJ|lS8tO1‘lSCll0l1 '
k und materiellcn Entwickelung. Berlin 1884. !
ïi s
l · i
F T
`ia