HomeMarine en kustverdedigingPagina 37

JPEG (Deze pagina), 793.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

i
35
i te veel innerlijke kracht om bij een weinig goeden wil, althans
i op maritiem gebied, met minder militair vertoon een weêrbaar
geheel samen te stellen. Men zoude evenwel de waarheid ge-
Q ( weld moeten aandoen, wanneer men het feit niet erkende, dat
het Duitsche Keizerrijk in enkele jaren zich een zeemacht
A wist te scheppen, waarvan de beteekenis wellicht in de naaste
j toekomst ligt. Eene beknopte schets van de opkomst van dit
_ zeewezen moge hier eene plaats vinden. A
Een Duitsch marineschrijver 1) schetst den toestand van de
Duitsche Zeemacht bg het optreden van VON Srosen als Chef"
i der Admiraliteit met de navolgende karakteristieke woorden:
L ,,Bis dahin trugen bei unseren Marine fast alle Einrichtungen
und Institutionen den Stempel des Un1"ertigen,Ungewissen und
4 Unsystematischen, wenn auch die Leistungen im Einzelnen bei i
den zu Gebote stehenden vortreiïliclicn Material sehr gute waren,
wie dies im In­und Auslande anerkannt wurde." i
p W Het in 1873 door den Rijksdag aangenomen ,,Flottengrün­
dingsplan" stelde vast, dat de keizerlijke Duitsche vloot zoude
bestaan uit 16 pantsersohepen, 20 Corvetten, 8 Avisos, 3
transportschepen, 22 stoomkanonneerbooten, 2 artillerie­instruc­
tieschepen, en 3 opleidingschepen voor kadetten en scheeps-
’ jongens.
i Tevens werd daarbij aan de Marine opgedragen de verdediging
der twee oorlogshavens (Kiel en Vilhelmshaven). NVanneer men
i bedenkt, dat nog niet de helft der genoemde schepen aanwezig _
was, dat uitbreiding der bestaande rijkswerven hiervoor nood-
zakelijk bleek, dat de aanleg van groote verdedigings­ en haven-
1) Das sogenannte ,,System Stosel1" von einem deutselxen Seemanne. {
Dresden 1879.
l
2
l