HomeMarine en kustverdedigingPagina 30

JPEG (Deze pagina), 656.76 KB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

»
I
·
l
28
il 20 Korporaals, n
` 4 Hoornblazers,
j 1 Schrijver,
4 Maehinisten, 'I
i 4 Oppcrschippcrs,
= 8 Scrgecmt-scïzippers,
· 10 K0rp0maZ­sc/2ippers, ,
2 Schcepstim·mc1·licdc¢z,
2 Timmerliccleoz,
2 Smcclcv-2-mmrzucrkcrs,
5 2 Smeclcwbcmktvcrïccrs,
i 12 Stokers,
48 Vrijwilligers,
300 Milieiens. ‘
hetgeen een totaal van 9 officieren en 445 onderoffieieren en
minderen geeft. Het beschikbare materieel bestaat volgens de
bijlagen der laatste oorlogsbegrooting uit 413 stuks électro- `
schok, 358 gewone en 24 grondtorpedos. De vloot bestaat uit Q
29 barkassen en 79 vletten.
Eene oppervlakkige beschouwing van de organieke sterkte
A van het korps torpedisten en zijn materieel, doet reeds zien
hoe ten nadeele van ’s lands schatkist in 1871 werd besloten `
de défensieve torpedodienst bij de Landmacht over te brengen.
De onaangenaamste uitgaven voor militaire doeleinden zijn 3
die besteed voor oefeningen, welke hadden vermeden kunnen
worden. Welnu zoowel de kostbare oefeningen der kustartillerie `
om het personeel het a, b, e van de maritieme wetenschap
te doen leeren, als de maandenlange voorbereiding der land-
macht torpedisten voor de hun opgedragen werkzaamheden,
kunnen worden vermeden, door aan de Zeemaeht het haar