HomeMarine en kustverdedigingPagina 29

JPEG (Deze pagina), 758.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB


• . 27 ‘i
de behandeling daarvan aan de Zeemacht was opgedragen. *
Marine­machinisten en vuurstokers zouden ongetwüfeld even X
goed de machines der pantserforten kunnen behandelen als de ‘
‘ werktuigen dcr oorlogsschepen. Alles wat nieuw is, schijnt
moeielgk en ingewikkeld, maar is de gloed der nieuwheid ver-
dwenen, dan verdwünt de noodzakelükheid om afzonderlijk
personeel voor bepaalde onderdeelen van den dienst te bezitten.
Op al de nadeelen te wüzen, die een dergelüke instelling van
,,onmisbare" personen voor oorlogshandelingen in zich sluit, A
zal wel onnoodig zgn. De omstandigheid, dat deze compagnieën Y
in haar geheel geen garnizoen zullen houden in de forten, is even-
wel niet zonder gewicht. Zün de verrichtingen der bezettingen der ‘
_ pantserforten zoo ingewikkeld en moeielük aan te leeren, dat A
hiervo01· afzonderlgk en bü zonder veel vrü willig personeel benoo- ,
digd is, dan ware het gewenscht deze compagnieën, evenals de ,
bemanningen van de oorlogsschepen, in de forten te kazerneeren.
A, Aangezien dit onnoodig wordt geacht, komt het ons voor i
ook op dezen grond, dat de oprichting der pantserfort­compag­
nieën, als uitbreiding der kustartillerie, zonder dringende nood-
zakelijkheid heeft plaats gehad.
c. Het koiyas toiyacdisten
` Uit de artillerie torpedo­compagnie van den kapitein Van Houtum
heeft zich het korps torpedisten ontwikkeld, thans bestaande uit:
lg 1 Hoofdoiïicier,
2 Kapiteins,
6 Luitenants,
1 Ad_judant­onderoHicier, ‘
3 Sergeant-majoors,
20 Sergeanten,
3 Fouriers,