HomeMarine en kustverdedigingPagina 27

JPEG (Deze pagina), 801.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

. E
Y- ij
. 25
worden gemist. Voor een kleine natie met eenlegerorganisatie
als de onze, is het dan ook bepaald noodzakelgk, om waar
j zulks mogelgk is, zich niet met kustversterkingen, maar met l
$i oorlogsschepen te verdedigen, die door inrichting en verplaats-
baarheid met belangrgk minder personeel meerdere diensten Vi
kunnen verrichten. s
`Het kwam ons niet ondoelmatig voor om bg het bestaande ,
streven in sommige kringen naar uitbreiding der kustverster-
kingen het vorengaande eens in herinnering te brengen. X
. En thans de vraag: in hoeverre de bestaande toestand, ,
waarbg de bezetting der kustversterkingen aan de Landmacht
is opgedragen, in ’s Lands belang is? jj
H. De taak van onze kustforten is om, in vereeniging met onze
oorlogsvloot, vgandelgke schepen te bestrgden.
De kustversterkingen nemen derhalve als het ware deel aan 4,,
N een zeegeveeht, en op dien grond moet aan de bevelvoerenden ‘
- `dier versterkingen de eisch worden gesteld, dat zg volkomen
op de hoogte zgn, niet alleen theoretisch maar ook praktisch, ‘|
van alles wat de zee-taktiek betreft. Hiertoe is evenwel meer
noodig, dan uit boeken of aanschouwing valt te leeren, ja
wg durven zelfs beweren, dat zonder praktgk het aanleeren j
N dezer maritieme eigenschappen onmogelijk is. En nu moge het · 4
ai waar zgn, dat, dank zg de talrgke hulpbronnen en de jaar- lp
lgksche oefeningen, een aantal oüicieren der Landmacht eenige
nautische kennis weten te verkrggen, juist in het onvolledige F
dezer kennis ligt het gevaar.
Wg brengen gaarne alle hulde aan de bekwaamheden onzer .
kameraden van de Landmacht, hoe veel omvattend hun eigenlgk di
‘° vak ook zg. Het is ons evenwel onmogelgk toe te. geven, dat
gg de nautische kennis kunnen bezitten, welke men van den
`I
u U _·
il