HomeMarine en kustverdedigingPagina 26

JPEG (Deze pagina), 728.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

T"
24
De totale bewapening der genoemde forten en batterüen be-
staat uit: ­
46 stuks kanons ijzeren getrokken van 24 cM. y
14 ,, ,, stalen ,, ,, 24 cM. lang 25 kal. $i
' 7 ,, ,, ,, ,, ,, 15 cM. A.
12 ,, ,, ,, ,, ,, 12 cM. A.
en een aantal mortieren, welke in de naaste toekomst wel door
getrokken mortieren zullen worden vervangen. Ook stelde de
Minister van Oorlog in de toelichting tot zgne laatste oorlogs-
begroeting de aanschaffing van mitrailleurs in het vooruitzicht. .
WQ zullen ons niet wagen om aan te geven, welke bezetting
ieder fort noodig zal hebben. Alleen verdient het naar ons
oordeel opmerking, dat voor een geheel van 60 zware, 19 minder H.
zware en een klein aantal lichte vuurmonden een totaal van 80
sergeanten, 80 korporaals en 1620 artilleristen noodig worden
geacht, hetgeen per vuurmond ongeveer 20 bedieningsman­ N
schappen geeft. Te meer valt zulks in het oog, daar de artillerie- ·
schutterijen te Nieuwediep en Hellevoetsluis een zeer te
waardeeren reserve vormen, - waarop bij de vaststelling der
organisatie kan worden gerekend. Bovendien kunnen voor
de bediening der kustbatterijen nog bestemd worden een
groot gedeelte der torpedisten, indien daarvoor geschikt, die N
bg gereed-heid met het leggen der versperringen voor dezen gi
dienst beschikbaar komen. Kortom, naar het ons voorkomt,
baadt het regiment kustartillerie zich in een overvloed van
personeel, dat de uitbreiding van dit korps met drie compag-
nieën pantserfortartillerie zeer overbodig mag worden geacht. _
Het komt ons tevens niet onbelangrük voor te wijzen op het
groote personeel, dat voor het bezetten der kuststellingen noodig ‘°
is. Want behalve artillerie zal ook infanterie niet kunnen u
u