HomeMarine en kustverdedigingPagina 24

JPEG (Deze pagina), 785.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

22 W
eene bespreking der meerdere of mindere kracht onzer mate-
rieele en maritieme oorlogsmiddelen. Naar ons oordeel ligt de ,
ernstigste fout in de weinige samenwerking der verschillende
korpsen, welke bg dit landsbelang betrokken zgn. "
Het gevolg hiervan, gebrek aan éénheid in de leiding,heeft Q
veroorzaakt een rolverdeeling, waarbg aan de Landmacht ten f
koste van onze weerbaarheid werkzaamheden zgn opgedragen, .
waarvoor haar personeel - niettegenstaande alle daaraan besteede
inspanning en kosten - moeielgk geheel geschikt kan worden i
geacht. Bovendien is hierdoor meermalen begripsverwarring ont-
staan omtrent den grondslag, waarop de inrichting onzer kust-
verdediging berust, waarvan noodelooze uitbreiding of oprichting -
van sommige dienstvakken het noodzakelijke gevolg zgn geweest. L
Om dit duidelgker te maken is het noodig de organisatie van
de Landmacht, voor zoover betreft de verdediging der kust-
_ stellingen na te gaan, en daarbg te overwegen in hoeverre J
er bezwaren bestaan om het thans aangewezen personeel daar-
mede te blgven belasten. De bewering toch, dat de kuststel-
lingen, welkor doel is onze oorlogsvloot tot steunpunt te strekken .
bg of- en defensieve handelingen, te zamen een onderdeel zgn ,
van de kustverdediging of kustbewaking, welke aan het veld- _ ·
leger is opgedragen, is geen ernstig argument om de verdediging
dezer stellingen in hoofdzaak aan de Landmacht artillerie toe te _
vertrouwen. Alsdan zonde men ook de oorlogsvaartuigen zelve als ik
onderdeel der kustverdediging, doo1· de Landmacht behooren te
doen bemannen, en hoewel wg de toekomst in dit opzicht niet t
zonder zorg te gemoet gaan, hetgeen nader zal worden toe- .
gelicht, zoo zgn de voor dit denkbeeld opgegane stemmen tot L
nog toe schaars.
Het voor de verdediging der kuststellïngen aangewezen
. á
. 3
` ‘ E
ë