HomeMarine en kustverdedigingPagina 23

JPEG (Deze pagina), 796.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

21
Kustversterkingen behooren dan ook beschouwd te worden als o
« oorlogsmiddelen, dienende om vooral de defensieve kracht der
oorlogsvloot te versterken. Bü den aanleg dezer versterkingen W
» +· ` mag dan ook nimmer uit het oog worden verloren, dat zij in
de eerste plaats aan het actieve element der kustverdediging,
de oorlogsvloot, tot steunpunt moeten dienen voor of- en dé- ‘
· fensieve handelingen.
Tot de weinige voorstanders van het denkbeeld om de kust _
uitsluitend door forten te doen verdedigen, kan in zeker op-
zicht de Luitenant Kolonel der Genie Güsberti Hodenpül blijkens l
zijne brochure ,,de werkkring der Nederlandsche Marine" ge-
rekend worden. Wanneer men bedenkt, dat de geschiedkundige
_ onderzoekingen omtrent den aanval op en de verdediging van .
t zeegaten door pantserschepen overtuigend hebben aangetoond,
dat elk niet versperd vaarwater, al wordt het ook door batterüen j
en forten verdedigd, door een talrijke vloot van pantserschepen ,'@
,_ kan worden geforceerd, dan behoeft het geen verder betoog, u ‘
dat een zuiver passieve verdediging der kust met de beste ver- ? §
i` sterkingen slechts zeer locaal kan zgn, en nimmer tot eenig be-
slisseacl voordeel op alea eyaml zal lmmnen leiden.
, De denkbeelden van Güsberti Hodenpijl berustende op het Q
" hiervoren aangegeven grondbeginsel, zijn reeds van zoovele
verschillende en bevoegde züden weerlegd 1), en voor verwezen- V
lijking zoo onwaarschünlük, dat wij vermeenen bij de navolgende V {
- beschouwingen ze verder buiten bespreking te kunnen laten. J
` Aangezien het hiernavolgende voornamelijk ten doel heeft I i
i het gebrekkige aan te toonen in de regeling der verdediging _,ï
T onzer kustversterkingen, zullen wij ons geheel onthouden van
F g 1) Verslag II 1868-87 der Marine Vereeniging te Willemsoord.
. ifïg
r Mi