HomeMarine en kustverdedigingPagina 21

JPEG (Deze pagina), 799.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

19
‘ batterüen, welke den volke dagelijks waarschuwend herinneren ‘
aan de ernstige tijden, die eenmaal zullen aanbreken. Het
_ stelsel nadert zijn voltooiing, maar reeds hoort men van nieuwe i
x plannen en van verbeteringen, die voor bestaande verdedigings-
werken noodig worden geacht, gevorderd door nieuwe uit-
vindingen op oorlogsgebied of anderszins. '
H Met het oog op deze plannen voor de toekomst, waarvan
H de grenzen nog in geenen deele zijn vastgesteld, achten wij
het tot onzen plicht om de tegenwoordige regeling der kust-
verdediging, vooral wat de actieve strijdkrachten betreft,
i nader te bespreken. WVat aangaat de kustbewaking, die door
het veldleger zal moeten geschieden, en waarby aan de Marine
slechts de voorpostendienst kan worden opgedragen, hierover
zullen wij ons ditmaal van ieder oordeel onthouden.
Meer in het bijzonder hebben wij dan ook op het oog de
_ verdediging van de zeegaten en stroomen, voor zoover dit
E geschiedt met de hulp van forten, kustbatterijen en defensieve
torpedo’s. Hoe geruststellend het ook is, dat deskundige buiten- {
’ landsche ofdcieren de loftrompet steken omtrent de inrichting
, onzer kustversterkingen, zoo is het toch ee11 bekende zaak,
welke nog nimmer weersproken werd, dat nu reeds een aantal
i ernstige fouten in de plaatsing van sommige dezer werken
zijn aan het licht gekomen. I) Geen andere reden kan hiervoor
‘ bestaan dan gebrek aan overleg tusschen de Departementen
; van zee- en landmacht te dezen opzichte, welke naar ons
oordeel haar oorsprong vindt in het totaal gemis aan éénheid
in de leiding. Dat eene verdeelde verantwoordelükheid bij
‘ 1) Brieven over Marine en Kustverdediging, door T. C. Gobée, Kapitein
‘ ter zee.