HomeMarine en kustverdedigingPagina 20

JPEG (Deze pagina), 802.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

. _ 18 V
Toen bij velen in den lande de overtuiging was gevestigd, .
dat de verdediging van den Vaderlandschen bodem in zijn
geheelen omvang, met het oog op den te verwachten vüand,
een onbereikbaar streven moest worden geacht, besloot men "
om de hartader des lands, de provincie Holland, tot één
groote vesting in te richten. Het reduit dezer vesting zoude
zijn de hoofdstad Amsterdam, beschermd door inundatiën en i
gedétacheerde forten. De redenen waarom men de provincie
Holland koos als hoofdpunt der landsdéfensie berustte,behalve
op het politieke belang, op de strategische ligging van dit
gedeelte des lands. In den vorm v_an een driehoek begrensd ·
ten westen door de Noordzee, ten zuiden door diepe rivieren
en ten oosten voor een groot gedeelte door de Zuiderzee, kan
de afsluiting geheel voltooid geacht worden door een goed
ingerichte Hollandsche Watei·linie. ’s Lands historic van het
roemruchtige jaar 1672 is daar om de kracht dezer linie te
­ bewüzen. `
Onwillekeurig rüst de vraag of de ontwerpers der Vesting- c
wet van 1874, gehecht aan de traditie, en wellicht nog niet LQ
geheel los van het verouderde denkbeeld ,,de kust verdedigt
zich zelf " zich wel voldoende rekenschap hebben gegeven van 1
de omstandigheid, dat zulk een overwegend groot gedeelte l
van de vesting Holland door water wordt begrensd. De aarzeling __j
der Zeemacht om met deze plannen van de Landmacht mede .
te gaan, laat zich hierdoor cenigszins verklaren. ,
Hoe het ook zü, met bewonde1·ingsvvaardigen üver werd
sedert 1871 voortgewerkt aan de verwezenlijking van het bij
de. wet vastgestelde vestingstelsel. De Volksvertegenwoordiging lk
stelde met ongekende vrügevigheid millioenen schats voor dit ,
doel beschikbaar. Allerwege verrezen reusachtige forten en