HomeMarine en kustverdedigingPagina 19

JPEG (Deze pagina), 696.16 KB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

wi
II. HET TEGENWOORDIGE.
N Welke begrippen op het internationaal rechtsgebied in de
‘ 4 latere tijden ook zijn gewijzigd, bg ieder verstandig en praktisch
man bestaat tot nog toe de overtuiging, dat de Oorlog is het
eenige beslissende argument, hetwelk een Staat bezit om zijne
in souvereiniteits­reehten te handhaven en züne belangen te ver-
I _ dedigen. Althans is dit het geval, waar tusschen twee partijen
het voeren van den oorlog mogelijk is, en het zich laat aanzien
dat niet hun beider belangen in even groote mate zullen
` worden geschaad.
Al heeft dan ook de inrichting der moderne maatschappij
er toe bijgebracht, dat uitsluitend door de groote mogendheden
in Europa het beslissende woord in politieke verwikkelingen
· - wordt gesproken, op kleine natiën blijft niettemin de dikwijls
zware taak rusten om zicl1 met opoffering van schatten gelds voor
1 te bereiden tot dien door zoovelen verafschuwden oorlog,
waaraan men te eeniger tüd niet zal kunnen ontsnappen.
Natuurlijk zullen zwakke volken hun heil moeten zoeken
in eene weerbaarheid, die alleen ten doel heeft de verdediging
. van het Vaderland. De maatregelen in Nederland in de laatste
_l ¤ jaren voor de landsdéfensie genomen, berusten dan ook zonder
N uitzondering op dezen grondslag.
2
·i