HomeMarine en kustverdedigingPagina 17

JPEG (Deze pagina), 733.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

15
Dankbaar waren wij voor dit antwoord, hetwelk zoo klaar
` en helder uiteenzet hoe in de landmaehtkringen over dit hoogst-
belangrijk onderwerp wordt gedacht en gesproken. Het doel _
i van ons geschrüf, aanraking te krügen met onze felste tegen-
standers, om tot eene degelijke wisseling van gedachten te
geraken, was blijkens de heftigheid van de repliek volkomen
bereikt. Rijk was de stof ons ter behandeling aangeboden,
Ware het niet, dat zelfbeperking in sehrgflust door het gezond
verstand wordt geboden. WVaar evenwel de symptonen aanwezig
T zün, dat onder het mom van welwillendheid en het masker
van landsbelang pogingen worden gewaagd en gedeeltelgk reeds
met sucees zijn bekroond om de zeemacht door kunstig geschrijf
en handig gepraat het haar toekomend standpunt te ontnemen,
daar is zwijgen niet langer geoorloofd. Het tweetal hierbij
aangeboden opstellen met alle leemten en gebreken heeft
dan ook voornamelgk ten doel onze kameraden op te wekken
W het besproken onderwerp te overwegen en te onderzoeken. Al
kunnen wij niet op den steun rekenen van een homogeen Marine!
bestuur en op de vaardige pennen van de op de banken van
i een krijgsschool gevormde stafofïicieren, zoo is de mogelijkheid
toeh niet uitgesloten, dat door gemeenschappelijken arbeid,zoo
noodig na langdurigen strijd, ten voordeele van het dierbare E
i Vaderland, een betere en meer deugdelijke regeling onzerkust­
hi verdediging worde daargesteld.
:l
.