HomeMarine en kustverdedigingPagina 16

JPEG (Deze pagina), 744.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

l? ·
2
14
l .
reeds in beginsel heeft toegestaan. Maar buitendien vragen wg,
of de Volksvertegenwoordiging bereid zou gevonden worden i
om, nadat zg de gelden voor den bouw dier forten heeft be-
V willigd, niet? mede te werken om die kostbareien gewichtige t
i forten, in oorlogstijd, te doen beantwoorden aan het doel, waar-
mede zg zgn aangelegd en bewapend. `
lVg kunnen niet aannemen, dat het Marino ernst is met
dien ondoordachten raad; want al werd zelfs de kustverdediging
, overgebracht naar de marine, zouden die forten nietteminhun
eigen personeel moeten bekomen. Het eenige wat wg dan ook g
W uit de raadgeving van Marino kunnen afleiden is, dat hg on-
I voldoende bekend is met hetgeen de bezetting dier forten zal
i hebben te verrichten en dat hg dus ook de portée zgner raad- W
geving niet heeft begrepen.
+ Ten slotte zegt Marino, dat aanzienlgke sommen gelds,
vooral wat den torpedodienst betreft, zouden kunnen bezuinigd
worden, indien de verdediging van het vaderland aan de land- W
zgde werd opgedragen aan de landmacht en aan de zeezgde
aan de zeemacht. Vfaar is echter het bewgs dier bewering? p
` Zonder bewgs (en dit is door Marino bezwaarlgk te leveren),
achten wg het vorenstaande een ongeoorloofde speculatie op
de gezindheid van die Kamerleden, die steeds geneigd zgn op
, de Oorlogsbegrooting te snoeien.
W'g meenen dan ook te kunnen besluiten met de mededeeling hl
dat, indien ·Marino geen degelgker argumenten weet aan te
l voeren 01n te betoogen, dat de kustverdediging naar de
marine moet worden overgebracht, dan die in zgn artikel te
lezen zgn, de onhoudbaarheid van dat betoog, naar ons ge-
voelen, niet verder behoeft bewezen te worden. -
A EEN Anrrnrinnin-orrrernn.
l
_ Cl
‘ il