HomeMarine en kustverdedigingPagina 15

JPEG (Deze pagina), 832.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

,... -,.,,1 -- ..,.Y -....- .;
­ ` 13
Marino twgfelt of onze artillerie-oflieieren zich ,­ bg hun veel
omvattende taak, ook nog op de hoogte der kustverdediging
kunnen stellen. Is het dan Marino gebleken, dat de artillerie-
` officieren niet voor hun taak berekend zgn? Ons is wel het
‘ tegendeel bekend en Marino houde ons dan ook ten goede, I
dat wg den door hem geopperden twgfel, zonder dat hg daarvoor
eenig bewgs aanvoert, als onredelgk en ongegrond bestempelen. ·
4 Marino somt al zoo op wat aan de artillerie-ofiicieren is
opgedragen en betwgfelt, op dien grond, hun geschiktheid als
, kustartilleristen. Hg vergeet echter, dat aan de marine-officieren,
die in den tegenvvoordigen tgd ook goed artillerist behooren te
` wezen, ongeveer hetzelfde is opgedragen, doch, boven en behalve
` dat alles, nog van hen wordt vereischt dat zg bekwame zee-`
officieren zgn, waarvoor de _kennis van tal van andere vakken,
o. a. van zcevaartkunde, stoomwezen enz. wordt gevorderd.
Wg van onzen kant betwgfelen niet, of de marine­ofHcieren
I zgn voor die taak ten volle berekend. Omgekeerd echter achten I
wg de artillerie-of1icicr_en verheven boven den twgfel, dien
Marino omtrent hun bekwaamheden oppert. .
Om kracht bg te zetten aan de gebrekkige argumenten,bg
de door hem beproefde poging om de landartillerie op niet ge-
` motiveerde cn niet gerechtvaardigde wgze af te breken, ten
,· voordeele van de zeeinacht doch geenszins in ’s lands belang,
geeft Marino der Volksvertegenwoordiging den raad om niet
· toe te staan de gelden, op de onlangs ingediende Oorl0gsbe­
grooting aangevraagd voor de door hem met den naam van
,,pantserkoepelfortartillerie" betitelde compagnieën.
_ In de eerste plaats doen wg opmerken, dat de Volksvertegen­
j’ woordiging, ten vorige jare, de oprichting van het noodige
! personeel ten behoeve van de bediening der drie pantserforten
jj · ,