HomeMarine en kustverdedigingPagina 12

JPEG (Deze pagina), 762.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

¤;:ï"’"""r:vï; -:4»·-i» l;¤,;«g,.,ü.,....,.,,,.,...,,.,.,.______ ,,.,.,,,,, __c___ M V ____
l
10 h
dat het vertrouwen in de kracht van onze oorlogsschepen,
door verschillende gebeurtenissen, min of meer_ geschokt is in
en dat het dan ook zeer natuurlijk is, dat velen de vraag
stellen, of de tegenwoordige inrichting van onze zeemaeht aan 1
de behoefte voor de landsdefensie kan voldoen. VVij meenen i
echter, dat niets zoozeer het vertrouwen in de marine heeft
geschokt, als de doorgaans veroordeelende critiek, die van wege
de marine in de laatste jaren over marinezaken werd gevoerd.
Bepaaldelyk de Marinewereeniging aan Den Helder heeft om-
trent een aantal punten een dikwerf weinig bevredigend licht
doen opgaan. In hoeverre nu echter, in dien weinig opwek-
kenden toestand, een reden zou gelegen zijn om den raad van
Marino te volgen en aan de marine--waarbij dus nog zoo .,.
veel te doen is om tot een bevredigenden toestand te geraken -
_ bovendien de taak der kustverdediging toe te vertrouwen, laten
A wij gaarne aan den lezer ter beoordeeling over.
`Wij zijn het eens, dat de stelling Den Helder niet alleen x
_ voor het reduit Amsterdam, als sleutel tot de Zuiderzee, maar
ook als internationaal strategisch punt, voorts bij de handha-
ving onzer neutraliteit en eindelijk als operatiebasis voor
offensieve bewegingen onzer vloot ter bescherming van onze
kusten, een groote waarde heeft. In zooverre de stelling Den i
Helder eventueel aan die eischen zal moeten beantwoorden, L,
bestaat er nauw verband tusschen de zeemaeht en de verde-
diging van die stelling en is samenwerking van zee- en land- -
macht daar zeer noodig. Dat echter, uit die samenwerking zou
moeten volgen, dat de kustverdediging bij de Marine moet
worden overgebracht, ontkennen wg ten sterkste. Immers, ook
bij Amsterdam zal samenwerking tusschen marine en land- Wi
macht moeten bestaan, en zelfs bij de verdediging van onze ï