HomeMarine en kustverdedigingPagina 11

JPEG (Deze pagina), 775.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

mm, ww, ~ ­ ’ »« ­·‘ • .». i a l . .-,w a . , _ ;.i,i~-em W . ·­.W · , ~.
lg l
2 ïl
9 ¥
l
De tegenwoordige regeling der kustverdediging bij ons te j
lande is een afwgking van den natuurlijken loop der zaken,
4 , welke medebrengt, dat de verdediging van het vaderland aan
I, de landzijde worde opgedragen aan de landmacht en aan de
zeezüde aan de zeemacht. Aanzienlüke sommen gelds, vooral
P wat- den torpedodienst betreft, zouden kunnen worden bezui­
nigd, terwgl naar onze ineening hierdoor een belangrijke
schrede zou worden gedaan in de goede richting, leidende tot -
een weerbacw Neclerlcmd. . l
.1
Tl
#+ Slechts enkele dagen daarna werden wij verrast door de Y
‘ opname in hetzelfde blad van de onderstaande repliek van een
artillerie­oHicier. -
# _ In het nummer van Zondag 17 en Maandag 18 dezer van
dit blad komt, als hoofdartikel, onder bovengemelden titel en
onderteekend Marino, een opstel voor, waarvan de strekking i,
is, de wenschelijkheid te betoogen om de kustverdediging `
,_ over te brengen naa1· de marine. De daarvoor aangevoerde ar- 3
gumenten zullen wellicht den oppervlakkigen lezer vrij geldig ,
voorkomen. Bij nadere beschouwing echter zijn die argumenten i 17
geen degelijke bewüsgronden, terwijl tevens gespeculeerd wordt _ g
op datgene, wat bij de Volksvertegenwoordiging veelal gerec­ ‘ _ 1
i delijk ingang vindt`, nl.: inkrimping van de uitgaven voor de gi,
E Oorlogsbegrooting. _ il
I Die argumenten aan den toets der waarheid tc onderwerpen, ,·
is het doel van deze regelen.
Wij gaan met stilzwijgen voorbü waar Marino mededcelt,
J!
L i