HomeMarine en kustverdedigingPagina 10

JPEG (Deze pagina), 797.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

,,, ;;j ¢a.ï;·;;.;,;,;;,g " ' Ti j ;.ïi’.` =‘·" "ï;.x:;,e<:.5aw.·;n ~;v¤·s fë·ï'¥·ï`•”•Fà“ ¥‘¤·‘¤‘¤*" * ‘a¢>­»°
‘?*
l
_ 8
gozellen, aangezien deze dienst geheel tot den werkkring van
deze categorie van personen behoort. Het korps officieren der
artillerie is evenwel onverdeeld gebleven en tegen een versnip- 4 ,
pering zullen dan ook wel overwegende bezwaren bestaan. I,
Wanneer men nu bedenkt, dat aan deze oflicieren tevens is j
opgedragen de leiding en het toezicht bg een reeks speciale
dienstvakken, zooals: pontonniers, buskruitfabricage, geschut-
gieterg , departement en onderwgs, pyrotechnische en artillerie-
werkplaatsen enz. e11z., dan is de vraag gewettigd: kan men
. van onze artillerie­oHicieren ook nog eischen, dat zg zich vol- W
komen op de hoogte houden van de zoo veelomvattende en in
den laatsten tgd zich steeds wijzigende en uitbreidende hulp-
middelen voor den zeeoorlog? :+
Zonder aan de kennis van onze kameraden van de landmacht ·
te kort te doen, gelooven wg, dat slechts een zeer enkele
hiertoe in staat is. Is ons inzicht juist, dan volgt daaruit,dat
- er zeer veel kans bestaat, dat de bevelvoerenden bg onze kust- Q _
verdediging niet ten volle- berekend zgn voor hun taak in oor-
logstgd. De toevoeging van een met maritieme vakkennis toe-
. gerusten raadsman zal derhalve noodzakelijk blgken: een hulp-
middel in den oorlog meermalen beproefd, maar bgna even ,_
" dikwgls mislukt. Het gevaar, dat door gebrek aan goede
leiding en samenwerking al de schatten, aan de kustverdediging `
besteed, zouden blgken verspild te zgn, is zoo groot, dat wg
vermeenen _ernstig te moeten waarschuwen om niet voort te
gaan op den ingeslagen weg. Op de onlangs ingediende Oor- i
logsbegrooting zgn wederom gelden uitgetrokken voor een uit-
breiding van de pantserkoepelfort­artillerie. De Volksvertegen- u r
Woordiging neme in deze het initiatief door deze gelden niet
toe te staan.
l
ik
L.