HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 99

JPEG (Deze pagina), 683.34 KB

TIFF (Deze pagina), 5.31 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

l
Q, 97
j gelegen is. Alle rivieren die op de Noordelijke helling ge- t
legen zijn, loopen in de Oranje rivier en door deze in den j
j Atlantischen Oceaan, die van de Z. helling in den Indischen
jl Oceaan, door groote kloven in den tusschen gelegen bergketen
M der Zwarte bergen. Deze bergen zijn zeer schaarsch aan
j houtgewas dat, naar men meent, met voordeel in de hellin-
jj gen en kloven kan geplant worden, welke tevens uitmuntende
I gelegenheden aanbieden voor het aanleggen van dammen.
‘ Nolloth (Port) Eene haven op de kust van Klein Namaqualand,
waar het erts van de Kaapsche Kopermijn­Maatschappij wordt
ingescheept. Een spoorweg loopt 91 mijlen ver van de haven
[ naar de mijnen en er zijn een hoofd, ladingsplaats, vuurtoren
B en een waterleiding aangelegd. De landstreek en de om-
j trek is uiterst dor en verlaten. Er is eene bevolking van
j 450 zielen van iedere kleur.
j Nomansland of Griqualand Oost. Een 8000 CI mijlen groote
vlakte voor veeweide geschikt, op de kusthelling van de Storm
of Quathlamba Bergen, een deel van onafhankelijk Kaffraria
vormende, ofschoon de Kaders het in den winter om de koude
niet bewonen. Men schat de bevolking op 100,000. De
ç, Griqua’s onder Adam Kok, omtrent 15000 in getal, zijn eenige
j jaren geleden ,,en corps" hierheen verhuisd, en zijn er rijk
aan vee geworden. Het is een hoog land en ofschoon goed
K van gras en water voorzien is het hout er schaarsch. Het
Q grof wild dat vroeger overvloedig in deze streek gevonden
j l werd, is bijna geheel verdwenen. Het voornaamste dorp is
?‘ Koksstad, dat een grooten handel drijft, een bank en een
groot aantal blanke inwoners heeft. Hier is het hoofdkwar-
A tier van den linkervleugel der Kaapsche scherpschutters te
paard.
` Olifants rivier Oost. Eene lange vruchtbare vallei gelegen
. - tusschen twee hooge bergketenen in het distrikt Oudtshoorn,
A goed van water voorzien en wün en tabak opleverende.
Olifauts rivier West. Eene lage naauwe vallei in de Afd. Clan-
william, ten Oosten begrensd door de Cederbergen en ten
Westen door de Olifants rivier bergen, zeer vruchtbaar maar j
I met een zeer heet klimaat in den zomer. Zij is goed van j
jg 7