HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 98

JPEG (Deze pagina), 674.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.31 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

l
es Q.
Durban is de havenstad. Andere steden zijn Verulam, Lady- i
smith, Greytown, Weenen, Newcastle en Richmond. Natal
is dus genoemd, omdat het door de Portugeezen op Kerst- j
dag (Dies natalis, geboortedag) ontdekt is. i,
Newcastle. Een dorp of stad in Natal, het hoofdkwartier ii
der Engelschen in den oorlog tegen de Transvaal.
Newlands• Een dorp omtrent 4 mülen van de Kaapstad Q
aan den voet van Tafelberg, met fraaie natuurtooneelen en .
prachtige villa°s. `
N1euw­Schotland• Het zuidelijke deel van het distrikt Lijden-
burg in de Transvaal. Het is 250,000 morgen groot en
werd als de plaats voor een Schotsche volksplanting uitge- l
kozen door een ondernemenden Schot, den H1`. M° Corkindale, l
en is geschikt voor veeteelt en landbouw. Het is omtrent i
110 mijlen van Delagoa Baai en het was M° Corkindale’s i
plan om deze baai door een weg naar de Maputarivier, die i
voor kleine schepen een eind bevaarbaar is, te naderen. Bij
het uitwerken van dit plan, stelde hij zich bloot aan het
gevaar van de Delag0abaai­koorts, waarvan hij in 1871
als het slachtoffer viel.
Nieuw­Schotland zelf is merkwaardig gezond. ¥·
Nïëllw KI00f· Een pas in de Bergrivier­bergen, leidende {
naar de stad Tulbagh, waar de spoorweg naar Worcester de L
eerste bergreeks naar de binnenlanden doorgaat. 1
Nieuwveld·Be1‘g‘e11. Eene belangrijke bergreeks in de Kaap- r
kolonie , eene verlenging vormende met de Roggeveld bergen ten ?,
Westen en ten Oosten met de Kouvelds of Sneeuwbergen, A
als het ware de borstwering vormende van het hoogste plateau _
en aan de oude aardrijkskundigen bekend onder den naam
van de ruggegraat van Z. Afrika. Steil aan de naar de
kust gekeerde zijde dalen, zij aan de landzijde büna onmerk-
baar, groote, hooge vlakten vormende, die uitmunten­ i '
de schapenweiden _opleveren. Het hoogste punt, Bulb­
houdersbank, eenige mijlen van de stad Beaufort W.
gelegen is 7300 vt. boven de oppervlakte der zee, en de .
gemiddelde hoogte der bergketen kan op 5000 voet geschat
worden, of 2000 vt. boven de Karoo, die aan haren voet