HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 94

JPEG (Deze pagina), 671.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

92 ~
Lange Kloof• Een lange en nauwe pas in de Afd. George
tusschen de eerste en tweede bergreeks van de kust af, door
welke de groote weg van de Kaap naar Po1·t­Elizabeth loopt.
Al de stroomen welke haar doorsnijden loopen N. in de
Olifantsrivier. De er in gelegen boerenplaatsen zün zeer
kostbaar en leveren veel wijn en tabak op. Een pas gemaakte
weg heeft ook eene communicatie met de Knüsna bosschen
geopend. ·
Lijdenburg. Een dorp in de Transvaalsche Republiek,
omtrent 180 mülen (Eng.) ten N. van Pretoria, is reeds ge-
heel onder de keerkringen gelegen, en munt uit door vrucht-
baarheid, rijkdom van water en weelderigen plantengroei.
Het is omtrent 180 mijlen ten N. W. van Delagoa Baai op
een plateau omtrent 3000 voet boven de zee, en men denkt
er hard over om een spoorweg daarheen aan te leggen. De
tusschenliggende kuststreek is hoogst ongezond.
Lelie fontein. Een zendingsstation van het Wesleyaansche
Genootschap bijna op den top der Kamiesberg en in Namaqua­ j
land gelegen, met eene bevolking van 1300 zielen meest Y
inboorlingen.
Leeuwen kop• De naam van een der drie voornaamste toppen ,·'“
van Tafelberg en zoo genoemd naar hare gelijkenis op het t
hoofd van een liggenden leeuw. De hoogte is omtrent 2200 i
voet. Op het uiteinde van den berg, de Leeuwenstaart ge-
noemd, is de seinpost voor het binnenkomen der schepen, en Q .j
valt precies ten één ure n. d. m. een tijdbal, om den waren ; W
Kaapschen tijd voor de schepen in de baai aan te geven. . i
London (Oost.) De zeehaven van de Afd. van dien naam ligt i
aan den mond van de Bufalo rivier, omtrent 36 mijlen ten
Z. O. van King­Williams. Town. De rede is open en bloot- l '
gesteld, maar men is nu druk aan havenwerken bezig, O. 1 j
Londen is het eindstation van de spoorweglün naar Queens·
town. De handel van de plaats is in de laatste jaren verwon- ,
derlijk toegenomen, E
London­0ost (hfdeeling van) Vroeger het Oostelijke deel van .
Britsoh Kaifraria maar sints 1866 eene afzonderlüke afdeeling
vormende. Het heeft eene oppervlakte van 1225 Cl mülen
·3‘·
« 1