HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 93

JPEG (Deze pagina), 662.52 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

· I 9l
De Knysna baai is de beste natuurlijke haven voor den {
kusthandel in de Kolonie. De bosschen zoowel als de oli- ·
fanten worden door Gouvernements bepalingen beschermd te-
gen algemeene uitroeijing.
l_ Knysna rivier en het daaraan verbonden meer, leveren de
A meest prachtige natuurtooneelen op.
I , Koonap is eene streek lands in de Afd. Fort Beaufort, gelegen
( aan de Koonap rivier, en eenige van de beste sehapenplaatsen
i der O. Provincie bevattende. Zij is rijkelijk van water voor-
zien, en brengt overvloed van zoet gras voort.
Korannas, een stam van Hottentotsehe afkomst die, zonder
vaste woonplaatsen te hebben, langs Oranje rivier, Boesrnan­
{ land en de streek ten N. daarvan rondtrekt.
l Kowie rivier ontspringt op de vlakte waar Grahamstad gelegen
A is, en vormt aan hare monding nu de haven dier stad.
Koudeveld berg. Eene bergreeks in de buurt van Graaf
Reinet en Murraysburg met een zeer koud klimaat in den winter.
Kroomie bergen. Eene verlenging van de Kagaberg die het
verbindt met den Katberg. Zij is gelegen in de distrikten
Fort Beaufort en Bedford en brengt uitmuntend timmerhout
‘ voort, voornamelijk geelhout en stinkhout, hetgeen hier zeer
groot wordt.
, ” Lady smith. Een dorp vroeger in de Afd. Riversdale bij
den ingang van Zevenweeksoh Poort. Het heeft eene bevolking
X van 400, en is omtrent 250 mijlen N, O. van de Kaapstad
i " gelegen.
· j Lamberts baai. Eene kleine baai op de Westkust, eenige
V mijlen van Donkinbaai, waarop zij sprekend gelijkt. Zij
pj is gelegen in het distrikt Piquetberg dat veel graan voort-
n ll brengt, dat van hier naar de Kaap gescheept wordt.
j` Lange bergen. De belangrijke bergketen loopende van de Breede­
Al naar de Gamtoosrivier, de kust van het eerste plateau schei-
`dende. Sommige punten bereiken eene hoogte van 5000 vt.
` De kloven aan de kustzijde zijn rijkelijk van water voorzien.
De groote weg van de Kaapstad naar de O. grenzen loopt
langs den voet dezer bergen. Men vindt verschillende berg-
reeksen van dezen naam in de Kolonie. j