HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 9

JPEG (Deze pagina), 669.72 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

ï° "11'1”””""""""__`__"'_"""`J"""`¤_
,%, 7
il bezitters, burgers van het land, die het niet ongaarne zien
V dat ook andere zich aan het­,,boeren" wijden, wij°l dat bedrijf
, nog voor duizenden in Afrika een schoone toekomst opent.
j Voor een bekwamen ambachtsman, of voor hem, die in
i den handel, op een kantoor of in een winkel zijn brood wil
V verdienen, bestaat ook in de steden vooruitzicht, zelfs al ver-
V staat hij weinig of niets van de Engelsche taal. Is zulks
_ in Amerika ook het geval?
slê Zooals wij reeds opmerkten, is ook voor velen het onder-
scheid in reiskosten gewichtig genoeg om het nieuwe vader-
land in het westen te zoeken; en werkelijk is het verschil
j van f 63 en f 180 (schoon men tegenwoordig ook reeds voor
f 163.80 de reis naar Zuid·Afrika maken kan) voor velen
onzer landverhuizers geen kleinigheid te noemen. Maar er
zijn er ook voor wie eenige tienguldenstukken meer of min-
der niet veel beteekenen, en zij zouden beter doen vooraf te
, onderzoeken of juist Amerika het land is, dat het best met
V hunne bekwaamheden en neigingen strookt. Daarenboven is
het niet de zeereis alleen, die geld kost, maar vooral de
reis van de havenplaats naar de binnenlanden en het leven
-.. in het vreemde land, terwijl men nog zoogenaamd ,,de kat
uit den boom kijkt.’°
Wat nu Amerika betreft, ik weet niet juist hoe lang en
kostbaar de reis naar de binnenlanden voor den te New­York
aangekomen landverhuizer is, en ook in Zuid­Afrika heeft
W men een groote en kostbare landreis te maken, wanneer men
I zich over Port­Elisabeth of Natal naar Vrijstaat of Transvaal
j. wil begeven, terwijl daarentegen de afstand tusschen Kaap-
stad en de Hollandsche gedeelten der Kaapkolonie niet noe-
` menswaard is. Maar men vergete niet dat in Zuid­Afrika
ieder reiziger de uitgaven aanmerkelijk kan verminderen,
» ja geheel kan bestrüden, door het verkoopen van eenvoudige
artikelen, die hij uit het vaderland tot dat doel kan mee-
brengen, of door züne handen uit de mouw te steken, inge-
val hij een ambacht verstaat.
Nederlanders, die voornemens zijn over de zee een ruimer
"‘i'
nl àggr rw A M` _” wg. u ··· r· #**,3*