HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 89

JPEG (Deze pagina), 691.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.29 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

l, 87 ·
lichting, een droog dok behalve de prachtige dokken en zee- l
breker die bijna een millioen Pond Sterl. gekost hebben. De »
Kaapstad wordt goed voorzien van provisien en hare voorsteden I
zijn gezond en schilderachtig. Van de Kaapstad kan men al
de voornaamste steden in de Kolonie per spoor, postkar of
i wagen bereiken. Naar Port Elizabeth, Natal en de andere
kusthavens varen er dagelijks stoomschepen.
Kaifrariáh Tegenwoordig het Transkeische genaamd, ligt
‘ tuschen de Keirivier en Natal, en is eenigen tijd geleden
aan de Kolonie gehecht. Het is goed van water en hout
voorzien en heeft over het geheel een rijken en vruchtbaren
bodem. Hier bestaan nog geene gemaakte wegen of bruggen,
waardoor de communicatie na hevige regens zeer bezwaarlijk
wordt. Het aantal der nog onafhankelijke Katfers is moeije-
lijk te bepalen, maar op goed gezag meent men_dat niet
meer dan 220,000 te bedragen. Geene der rivieren zijn
bevaarbaar. De kust is rotsachtig en gevaarlijk, en er zün
weinig geschikte ankerplaatsen. De Amapondo Kaifers wo-
nen het naast aan Natal, en de Amagcaleka aan de kust-
streek bij de Kei. Het is slechts een kwestie van tijd, om
_ al de Amapondo’s onder Britsch gebied te brengen en zoo
` een aaneengesloten kolonie te vormen van Tafelbaai naar
· Natal en later wellicht tot aan Delagoa-baai. Het Trans-
` t keische gebied dat door de Fingo’s bewoond wordt staat reeds n
_ xl onder Engelsch bestuur, zooals ook het geval is met Tam- ‘
lr boekieland, Nomansland of Griqualand Oost, de Idutywya
j Reserve, Gcalekaland en Bomvanaland.
g Kaifra1·ia(Britsch.) De streek tusschen de Keiskamma en
4 Keirivieren, eerst, in 1847 onder een afzonderlijke jurisdic-
. tie aan de Kolonie geannexeerd, maar sints 1866 met de
· Kolonie vereenigd, waarvan het nu de beide Afd. King
E" Williamstown en Oost London uitmaakt, die in het Kaapsche
Parlement vertegenwoordigd zijn. De naam Britsch Kaiïraria
` is nu niet langer in gebruik. Oost London en King Willi·
j amstown zijn beiden uitmuntend voor landbouw en veeteelt.
j De haven van Oost London is een van de meest bloeijende
l in de Kolonie. Deze distrikten zijn even schoon als vruchtbaar.
n
l