HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 88

JPEG (Deze pagina), 685.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.29 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

86 d»
oppervlakte van 2430 I] mijlen met een bevolking van
7,587. Het is eene gebroken en bergachtige streek tusschen
de kust en de Winterhoekbergen. Het dorp Humans­dorp
ligt omtrent 44 mijlen van kaap Francis en heeft eene bevol-
king van 377 zielen. Er is veel kostbaar timmerhout in de Zitzi ,
Kamma boschen, maar landbouw en veeteelt zijn voor als
nog de voornaamste bedrijven. De groote weg van Kaapstad I
naar Port Elizabeth loopt door de Afd.
Jansenville• Een dorp in de Afd. Uitenhage op den lin- A
keroever van de Zondagsrivier omtrent 100 mijlen ten N.
van Port Elizabeth in de zoogenaamde Zwarte Ruggens. De
bevolking bedraagt 407.
Kaapkolonie. De grens der Kaapkolonie heeft zich sints hare
stichting in 1652 van af Zoutrivier op eenlkanonsehot af-
stands van de Kaapstad, ten Noorden zoo ver uitgebreid als
de Walvisch­baai, en ten Oosten als de Mont aux Sources,
, een oppervlakte van bijna 300.000 Cl mijlen.
Kaapsche Afdeeling bevat het land in de buurt van Kaapstad,
de hellingen van den Tafelberg en den vroegeren omtrek der
oorspronkelijke Kolonie. Zij is slechts 722 [I mülen groot
met eene bevolking van 57,319 zielen. Men vindt er de _·
dorpen Mowbray, Claremont, Papendorp, Rondebosch, Wijn-
berg, Newlands en Groene Punt; behalve ontelbare prachtige l
villa’s van de rijkere kooplieden, en zij levert een aaneenscha- A
keling op van schoone en romantische natuurtooneelen. · ·,‘
Kaapstad, de zetel van het Koloniale Gouvernement, en de °
voornaamste plaats van Z.­Afrika, werd door van Riebeek i
gesticht in 1652 en bestond, zooals alle steden uit die dagen E.
uit eenige losse groepen huizen, beschermd door een kasteel, welk
laatste, ofschoon naar alle regelen der toenmalige verster­ '
kingskunst gebouwd, toch volmaakt nutteloos was, daar het- >_
aan drie zijden door de omringende bergen bestreken werd. {
Zij heeft eene bevolking van 33,239 zielen, waaronder ver· W
scheidene duizenden Mahomedaansche Maleijers, de afstam·
melingen van de slaven der vroegere Oost­Indische Compagnie.
Men vindt er tal van kerken, verscheidene banken en ver- j
zekeringsmaatschappijen, een museum en biblotheek, gasver­- l
l
A